Statut

STATUT

FUNDACJI „Nasz Wybór”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Nasz wybór”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Myroslavę Keryk, Olenę Lytvynenko, Tetyanę Rodnyenkovą zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Monikę Niedzielę w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul E. Plater 20, lok 8, w dniu 2 lipca 2009 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Fundacja działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz.203), innych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 5

1. Obszarem, na którym działa Fundacja, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może posiadać stałe i czasowe placówki, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć

inne jednostki organizacyjne, też poza granicami Rzeczpospolitej Polski.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne, które podaje do publicznej wiadomości oraz przekazuje właściwym organom państwowym sprawującym kontrolę nad organizacją, a mianowicie Ministrowi właściwemu ds. spraw zagranicznych.

§8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 9

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

2. Osoby szczególnie zasłużone dla fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Fundacji”.

3. Tytuł „Przyjaciela Fundacji” nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 10

Fundacja może przyjmować członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych na zasadzie dobrowolności, zachowując samorządność.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 11

Celami Fundacji są:

 1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

 2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 3. promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

 4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej

 5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

 6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

 7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

 8. Rozwój wzajemnych kontaktow pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

§ 12

Sposoby realizacji celów statutowych:

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

§ 13

Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są odpłatnie i nieodpłatnie.

§ 14

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub celem Fundacji.

§ 15

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 16

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 17

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie pieniężnej pięćset złotych, wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia.

2. Majątek Fundacji stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

3. Dochody fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) dotacji lub subwencji;

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

f) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na

rynku kapitałowym,

§ 18

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

Władze Fundacji.

§ 19

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

 

2. Członkowie władz nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.

4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy do roku.

§ 20

 1. W trakcie trwania kadencji istnieje możliwość zmiany władz.

 2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu zgłasza co najmniej dwóch członków Zarządu.

 3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie na skutek decyzji Rady Fundacji.

 4. Decyzja o odwołaniu podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

 5. Decyzja o odwołaniu członka Rady Fundacji podejmowana jest większością głosów ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

 6. W przypadku śmierci, choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków procedura odwołania członka Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji przeprowadzana jest odpowiednio jak w ust. 4 i 5.

Rada Fundacji.

§ 21

1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.

3. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy. Po zakończeniu kadencji kolejną Radę powołuje odchodząca Rada.

4. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 członków powołanych na trzyletnią kadencję.

5. Ta sama osoba może być członkiem Rady Fundacji przez nieograniczoną liczbę kadencji.

6. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

7. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić na skutek dobrowolnego zrzeczenia się bądź decyzji podjętej większością głosów Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji wszystkie decyzje podejmuje w formie uchwały większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) wybór lub odwołanie członków Zarządu oraz dokonywanie zmian w składzie Rady;

2) odwołanie członków Zarządu przez Radę jest możliwe w przypadku jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady.

3) bieżące kontrolowanie całokształtu działań podejmowanych przez Zarząd w zakresie działalności związanej z organizacyjnym i finansowym funkcjonowaniem Fundacji i w zakresie realizacji jej statutowych celów;

4) wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia nieprawidłowości;

5) składanie raz w roku organom nadzorczym raportu o działalności Fundacji;

6) wnoszenie własnych projektów uchwał pod głosowanie Zarządu;

7) konsultowanie projektu budżetu opracowywanego przez Zarząd.

8) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji;

9) zatwierdzenie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 23

Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 24

Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 25

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.

§ 26

 1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków Zarządu.

 2. Zarząd wybiera Prezesa Fundacji spośród swoich członków.

 3. Prezes kieruje pracami Zarządu, prezentuje stanowisko i opinie Fundacji na zewnątrz.

 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 5. Ta sama osoba może być członkiem Zarządu przez nieograniczoną liczbę kadencji.

 6. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji.

 7. Wyboru tego Rada Fundacji powinna dokonać najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji Zarządu.

 8. Pierwsze posiedzenia Zarządu każdej nowej kadencji zwołuje Rada Fundacji najpóźniej do końca drugiego tygodniu od dnia wyborów.

 9. W skład Zarządu mogą wchodzić pracownicy Fundacji.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu;

2) projektowanie i zatwierdzanie budżetu;

3) kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Fundacji;

4) koordynacja realizacji zadań w zakresie działalności pożytku publicznego;

5) ubieganie się o środki finansowe i przyjmowanie spadków oraz darowizn na rzecz Fundacji;

6) przedkładanie Radzie Fundacji Rocznego Sprawozdania z działalności Fundacji;

7) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, i zapisów;

8) przyznawanie stypendiów i nagród;

9) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do związków, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

6) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z zatrudnianymi przez Fundacje pracownikami, ustalanie wysokości wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy;

§ 28

1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3. W głosowaniu nad uchwałami, o których mowa w pkt. 1, każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.

4. W przypadku, gdy w głosowaniu liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.

§ 29

 1. Dla bieżącego kierowania działalnością Fundacji Zarząd może powołać Biuro Fundacji i zatrudnić w nim podległego sobie Dyrektora oraz innych pracowników.

 2. Dyrektor Biura Fundacji działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd.

 3. Na stanowisku Dyrektora Biura Fundacji może być zatrudniony członek Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 30

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 31

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 32

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 33

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 34

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 35

Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 36

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 37

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu Fundacji przez organ rejestrujący.

 

 

Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

 • International Organization for Migration

 • Visegrad Fund

 • Urząd m.st. Warszawa

 • Budżet państwa

 • Fundusze EOG

 • Program "Przemiany w Regionie - RITA"