Inkubator Inicjatyw Migrancko-Mniejszościowych to dwudniowe szkolenia w formie online 16 i 30 października (w godzinach od 9-14.00). Inkubator jest przeznaczony dla osób działających w organizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach w środowisku migrantów lub mniejszości narodowych w województwie dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim lub podkarpackim.

Rekrutacja trwa do 9 października 2021 r.


                                            🇺🇦 Українська нижче 👇


Nie musisz wszystkiego wiedzieć i umieć, żeby działać na rzecz mniejszości i środowisk migranckich. Zwłaszcza na początku każdej działalność liczy się przede wszystkim pomysł i zapał. My pomożemy się uporać z pozostałymi wyzwaniami: od formalności, przez strategię, aż po metody pozyskiwania środków i sponsorów. Inkubator Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych to kompleksowy pakiet narzędzi wsparcia dla liderek i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, na który składają się zajęcia warsztatowe i wsparcie finansowe dla inicjatyw.

Jeżeli:

 • działasz w organizacji pozarządowej lub nieformalnej grupie w środowisku migrantów lub mniejszości narodowych w województwie dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim lub podkarpackim;
 • masz pomysły na rozwój swojej organizacji lub grupy nieformalnej, ale nie wiesz, jak je zrealizować lub potrzebujesz wsparcia w ich wdrożeniu;
 • chcesz poznać sposoby pozyskiwania środków na realizację swoich inicjatyw;
 • posługujesz się językiem polskim na poziomie komunikatywnym

 

Złóż wniosek i skorzystaj z Inkubatora Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych!

W ramach Inkubatora odbędą się dwa szkolenia w formie online 16 i 30 października (w godzinach od 9-14.00). Udział w warsztatach umożliwi poznanie osób, działających w środowisku pozarządowym lub w grupach nieformalnych, da przestrzeń do podzielenia się doświadczeniem i umożliwi wspólnie zaplanować i zrealizować podejmowane inicjatywy. Najlepsze inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy lidera oraz organizatorów Inkubatora. Operatorem środków przeznaczonych na realizację wybranych projektów będzie organizacja Fundacja „Nasz Wybór”, a wesprze w realizacji inicjatyw organizacja partnerska KOMM w danym regionie. Liderzy inicjatyw otrzymają także profesjonalne wsparcie ze strony organizatorów we wdrażaniu i rozpowszechnianiu informacji o inicjatywie.

 

Biorąc udział w Inkubatorze, nauczysz się m. im.:

 • jak planować i realizować działania odpowiadające na zauważane przez ciebie potrzeby;

 • jak opracowywać plany pozyskiwania funduszy oparte na sukcesach i wyzwaniach;

 • narzędzi fundraisingowych;

 • jak opracować plan wdrożenia.

 

Aby wziąć udział w Inkubatorze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj) do 9 października 2021 r. włącznie. Do 13 października 2021 r. osoby aplikujące zostaną poinformowane o udziale w Inkubatorze. Uwaga! Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Inkubatorze.

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Działanie organizowane jest w ramach Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

W razie jakichkolwiek pytań napisz: [email protected] lub zadzwoń: 607101470 - Khrystyna Zanyk, 721894921 - Oleksandra Pustova.

Інкубатор ініціатив мігрантів і національних меншин – це дводенний онлайн-курс  16 та 30 жовтня (з 9:00 до 14:00). Інкубатор призначений для людей, які працюють у неурядових організаціях чи неформальних групах в середовищі мігрантів чи національних меншин на території Нижньосілезького, Малопольського, Мазовецького або Підкарпацького воєводств.
Набір триватиме до 9 жовтня 2021 року.

Не потрібно знати і вміти все, щоб діяти на благо меншин та  мігрантських спільнот. Особливо на початку будь-якої діяльності найважливіше - це ідея та ентузіазм. Ми допоможемо вам впоратися з проблемами, що залишилися: від формальностей, через стратегію, до методів отримання коштів та спонсорів. Інкубатор ініціатив мігрантів та меншин - це комплексний пакет інструментів для підтримки лідерок та лідерів місцевих громадських організацій та неформальних груп, що включає тренінги та фінансову підтримку ініціатив.

Якщо ти:

 • дієш в громадській організації чи неформальній групі в середовищі мігрантів чи національної меншини на території Нижньосілезького, Малопольського, Мазовецького або Підкарпацького воєводств
 • маєш ідеї для розвитку своєї організації чи неформальної групи, але не знаєш, як їх втілити
 • не знаєш як знайти кошти для реалізації своїх ініціатив
 • володієш польською мовою на комунікативному рівні

 

Подай заявку на Інкубатор ініціатив мігрантів і національних меншин!

У рамках Інкубатора 16 та 30 жовтня (з 9:00 до 14:00) відбудуться два онлайн-тренінги. Участь у семінарах допоможе познайомитися з людьми, що працюють в громадських організаціях або у неформальних групах, дасть можливість обмінятися досвідом та спільно запланувати та реалізувати ініціативи.

Найкращі ініціативи будуть реалізовані у співпраці з лідером та організаторами Інкубатора. Оператором коштів, виділених на реалізацію обраних ініціатив, буде Фонд “Наш вибір”, а підтримувати у реалізації ініціатив буде організація-партнер КОММ у певному регіоні. Лідери ініціатив також отримають професійну підтримку від організаторів у впровадженні та розповсюдженні інформації про ініціативу.

 

Завдяки участі в Інкубаторі ти навчишся:

 • як планувати та впроваджувати заходи, що відповідають на потреби, які ви зауважуєте

 • як розробити план щодо пошуку коштів, опираючись на успішні практики і виклики,

 • інструментів для пошуку коштів,

 • розробці плану реалізації.

 

Для участі в Інкубаторі необхідно заповнити анкету (клікніть тут) до 9 жовтня 2021 року включно. До 13 жовтня 2021 року заявники будуть повідомлені про участь в Інкубаторі.

Увага! Заповнення анкети не є автоматичним зарахуванням до участі в Інкубаторі.

Участь в проєкті є безкоштовною.

Дана подія організовується в рамках Коаліції організацій меншин та мігрантів за підтримки програми «Активні громадяни – Державний фонд», що фінансується з фондів Європейського економічного простору (ЄЕП).

Якщо у вас є запитання, пишіть на адресу: [email protected] або дзвоніть: 607101470 - Khrystyna Zanyk, 721894921 - Oleksandra Pustova

 

Prowadząca:

Anna Makówka- Kwapisiewicz – historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna, ekspertka z zakresu zaangażowania społecznego i ochrony praw człowieka. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w rzecznictwie, promowaniu tolerancji i kształtowaniu postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania antysemityzmowi i dyskryminacji. Współpracowała m.in z National Democratic Institute, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), European Liberal Forum (ELF), European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Institute for Jewish Policy Research (JPR), Radą Europy, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Departamentem Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, Religions for Peace, Friedrich-Naumann-Stiftung, International Council of Jewish Women (ICJW), American Jewish Committee (AJC), Europejską Siecią Przeciwko Rasizmowi (ENAR), Anne Frank House, Global Interfaith Youth Network | Religions for Peace International, ternYpe International Roma Youth Network i YES Forum. W latach 2010-2020 pełniła funkcję Prezeski Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Od 2019 r. jestem członkinią komitetu sterującego European Network – Countering Antisemitism Through Education, paneuropejskiej sieci organizacji i instytucji międzynarodowych wykorzystujących edukację jako narzędzie do przeciwdziałania antysemityzmowi. Jestem autorką nowych narzędzi edukacyjnych do przeciwdziałania antysemityzmowi


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG