Fundacja “Nasz Wybór” razem z innymi  organizacjami społecznymi działającymi na rzecz uchodźców i migrantów tworzy konsorcjum organizacji broniących Praw Człowieka.

Bezprawne deportacje, przemoc motywowana uprzedzeniami, trudności w legalizacji pobytu, odmawianie udzielenia ochrony międzynarodowej, bezzasadne pozbawianie wolności, w tym także dzieci, to tylko wycinek z życia uchodźców i migrantów w naszym kraju. W każdym z tych przypadków wymagana jest specjalistyczna i systemowa pomoc, której dla migrantów i uchodźców w Polsce brakuje, podobnie jak  brakuje odpowiedniej wizji i strategii wobec tej, stale rosnącej, części polskiego społeczeństwa.

W tym kontekście powstało Konsorcjum organizacji społecznych, które łącząc siły kilku fundacji i stowarzyszeń, zapewnia pomoc dla migrantek i uchodźców w naszym kraju. Choć formalnie nie tworzą jednej organizacji, działają razem już ponad 4 lata. Spotykają się, wspierają, motywują do działania i korzystają wzajemnie ze swojej wiedzy. To ponad 120 działaczy i działaczek oraz dwa razy tyle wolontariuszy i wolontariuszek z 9 organizacji, którzy pracują we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Warszawie ale też łączą swoje siły by działać w skali całego kraju, kiedy potrzebne są systemowe rozwiązania.

Dzięki Konsorcjum działają punkty nieodpłatnego poradnictwa w 4 miastach w Polsce, świadczone jest prawne wsparcie osobom umieszczonym w 6 zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną, wspierane są mentorsko aktywistki i aktywiści w całym kraju, prowadzone są kampanie społeczne, a migranci i uchodźcy mają swoich rzeczników w społeczeństwie. 

Od marca do grudnia 2020 r. około 8800 osób otrzymało dostęp do poradnictwa prawnego i integracyjnego; ok. 110 osobom zapewniliśmy pomoc psychologiczną, ok. 450 dzieci uchodźców i migrantów otrzymało wsparcie w nauce; 59 osób otrzymało pomoc w znalezieniu pracy, ponad 5350 dorosłych mogło uczyć się języka polskiego, a 66 osób znalazło mieszkanie, oprócz tego odbyło się 120 spotkań i szkoleń z dziedziny migracji.

W trudnych czasach ogromny potencjał kryje się we wzajemnej współpracy, zaufaniu i  przyjaźni, które są dla członków Konsorcjum filarami skutecznego pomagania i ochrony praw człowieka. Wspierając każdą z organizacji zrzeszonych w Konsorcjum – wspierasz prawa uchodźców i migrantów, pomagasz tworzyć dla nich dobre miejsce do życia w Polsce.

Więcej na temat działań realizowanych w ramach konsurcjum można przeczytać tutaj.

 


Forum Organizacji Ukraińskich

Fundacja “Nasz Wybór” angażuje się w inicjatywy związane z kształtowaniem polityki europejskiej i krajowej wobec imigrantów oraz w tworzenie sieci organizacji ukraińskich, działających w Polsce. W 2014 roku i 2016 roku organizowaliśmy Forum Organizacji ukraińskich, działających w Polsce, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji migranckich, mniejszości ukraińskiej oraz organizacji wspierających integrację Ukraińców w Polsce ze społeczeństwem polskim.

 


 

Członkowie organów Fundacji “Nasz Wybór” biorą aktywny udział w pracach takich gremiów jak:

  • Fundacja jest członkiem Koalicji Organizacji Migranckich i Mniejszościowych, której celem jest wspieranie organizacji oraz inicjatyw mniejszościowych i migranckich.
  • Fundacja jest członkiem Koalicji organizacji chrześcijańskich, żydowskich, muzułmańskich oraz mniejszościowych, której celem jest wzmacnianie współpracy pomiędzy tymi wspólnotami.
  • Fundacja współpracuje z Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim w udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce. Organizujemy spotkania informacyjne w pomieszczeniach cerkwi oraz za pomocą sieci cerkwi dystrybuujemy miesięcznik „Nasz Wybir”.
  • Prezeska Fundacji “Nasz Wybór” jest członkinią Rady ds. Modelu Integracji Migrantów dla Województwa Mazowieckiego, która działa na zlecenie Wojewody Mazowieckiego, a którą koordynuje Caritas Polska.
  • Prezeska Fundacji została powołana do Komisji do spraw Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.