Prowadzisz organizację zajmującą się problemami migrantów i migrantek? Jesteś liderką lub liderem nieformalnej grupy reprezentującej mniejszość etniczną lub narodową? Prowadzisz lub pracujesz w lokalnej świetlicy, domu kultury, poradni lub innej instytucji? A może myślisz o założeniu NGO?

KOMM to przestrzeń, w której uzyskasz wsparcie dla swoich działań!

Pozarządowe organizacje mniejszościowe i migranckie są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Podstawowe różnice między organizacjami tworzącymi ten krajobraz dotyczą ich profilu i zasięgu: inne są potrzeby i uwarunkowania prawne przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, inne zaś migrantów i migrantek. Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) powstała w celu połączenia potencjału tych środowisk. Jesteśmy przekonane i przekonani, że istniejące różnice w priorytetach, zasobach i potrzebach różnych organizacji i grup nieformalnych nie muszą być przeszkodą we współpracy. Dzięki diagnozie potrzeb, mentoringowi i poprawie komunikacji chcemy stworzyć platformę do wspólnych działań.

Dwuletni projekt KOMM realizujemy w szerokim partnerstwie organizacji z Polski, wspólnie z Fundacją Kalejdoskop Kultur z Wrocławia, Fundacją Zustricz z Krakowa oraz przemyskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce. Działania w ramach projektu będziemy realizowali w 4 regionach, w których zlokalizowane są organizacje mniejszościowe i migranckie, tj. w województwach dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim i podkarpackim.


Projekt KOMM to zróżnicowana oferta działań rozpisanych na kilka etapów, w których organizacje mogą uczestniczyć w zależności od swoich potrzeb. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wziąć udział w kursie animatorów mniejszości i migrantów skierowanym do początkujących liderów, skorzystać z mentoringu dla organizacji i grup nieformalnych, zrealizować swój pomysł w ramach inkubatora inicjatyw migrancko-mniejszościowych, wziąć udział w Forum Partnerstwa i Integracji lub otrzymać wsparcie promocyjne w postaci oryginalnego portretu filmowego swojej inicjatywy.

  • Diagnoza sytuacji organizacji mniejszościowych i migranckich (marzec-październik 2021)

W ramach diagnozy chcemy poznać bieżącą sytuację organizacji i liderów w poszczególnych województwach , a także zidentyfikować bariery, z którymi zmagają się w swojej działalności oraz potrzeby i pomysły na dalszy rozwój. Diagnoza w postaci raportu zostanie przedstawiona w poszczególnych województwach oraz samorządach objętych działaniem.

  • Strategiczne spotkania sieciujące (marzec 2021 – marzec 2022)

Chcemy, by projekt KOMM dał początek wspólnym działaniom w ramach nieformalnej koalicji, która wskazywać sposoby aktywizacji mniejszości narodowych i migrantów i której głos będzie istotnym punktem odniesienia w debacie publicznej. W trakcie projektu zorganizujemy spotkania sieciujące organizacji z poszczeólnych regionów wsparcia oraz dla NGO, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się wsparciem migrantów i migrantek.

  • Kurs animatorów mniejszości i migrantów (kwiecień – październik 2021)

W ramach projektu zorganizowany zostanie kurs dla początkujących liderów i liderek ze środowisk migranckich i mniejszościowych  (15 osób, 5 dni szkoleniowych). Organizacją kursu i rekrutacją zajmuje się Związek Ukraińców w Polsce – Oddział w Przemyślu. Program kursu uwzględnia specyfikę działalności w środowisku wielokulturowym oraz zagadnienia z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej, teorii procesów grupowych, mediacji, animacji lokalnych środowisk czy organizacji wydarzeń. Kurs prowadzony będzie interaktywną metodą warsztatową (w razie konieczności online) przez absolwentów Szkoły Liderów PAFW, animatorów, edukatorów i działaczy społecznych z doświadczeniem pracy w środowisku wielokulturowym.

  • Mentoring liderów formalnych i nieformalnych (styczeń – sierpień 2022)

Mentoringiem zostanie objętych 12 organizacji. Będzie on prowadzony w oparciu o indywidualną diagnozę, w formie wyboru zadań rozwojowych i wsparcia w ich realizacji. Organizacją i rekrutacją zajmuje się Fundacja Zustricz.

  • Inkubator Inicjatyw Migrancko-Mniejszościowych

Inkubator służy wsparciu nowych członków koalicji, czyli nieformalnych grup, lokalnych liderów lub organizacji w zdobyciu praktycznych kompetencji (rejestracja organizacji, stworzenie strony www, współorganizacja wydarzeń). Rekrutacja do udziału w Inkubatorze zostanie zorganizowana przez partnerów projektu dla lokalnych  inicjatyw z każdego z regionów. Realizację tego działania koordynuje Fundacja Nasz Wybór.

Pierwszy inkubator

Rekrutacja : Ogłoszenie naboru – 13 września 2021,

Szkolenie dla liderów: 2 dni szkoleniowe w terminie – 11-17 października 2021 (2-dniowe szkolenia online),

Napisanie wniosków przez uczestników: 18-25 października 2021,

Odbiór najlepszych wniosków i ogłoszenie wyników: 2 listopada 2021,

Konsultacje i wsparcie eksperckie: listopad 2021-styczeń 2022,

Współrealizacja działań: listopad 2021-styczeń 2022.

Drugi inkubator

Rekrutacja : Ogłoszenie naboru – 21 lutego 2022,

Szkolenie dla liderów: 2 dni szkoleniowe w terminie – 14-21 marca 2022 (2-dniowe szkolenia online),

Napisanie wniosków przez uczestników 21-28 marca 2022,

Odbiór najlepszych wniosków i ogłoszenie wyników: 4 kwietnia 2022,

Konsultacje i wsparcie eksperckie: kwiecień-czerwiec 2022

Współrealizacja działań: kwiecień-czerwiec 2022

  • Filmowe portrety organizacji (do 2022)

W ramach działania powstanie 12 filmów portretujących zespół i środowisko działania dwunastu różnych organizacji lub grup nieformalnych. Filmy będą wykorzystywane w promocji inicjatyw mniejszościowych i migranckich.

  • Forum Partnerstwa i Integracji (2022)

Celem Forum będzie podsumowanie pracy w projekcie, umocnienie nawiązanych kontaktów i relacji oraz stworzenie platformy służącej dalszej współpracy organizacji. Jego efektem będzie wypracowanie rekomendacji do dalszych działań koalicji na okres 3 lat od zakończenia projektu. Forum skierowane jest do działaczy i animatorów organizacji mniejszościowych i migranckich. Zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w działaniach  koalicji. Wydarzenie odbędzie się w Domu Ukraińskim w  Przemyślu, a jego organizację koordynuje Związek Ukraińców w Polsce.

Projekt KOMM współworzą:

Fundacja Kalejdoskop Kultur
ul. Ruska 46 a
50-079 Wrocław
kalejdoskopkultur.pl

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział w Przemyślu

ul. Kościuszki 5
37-700 Przemyśl
zup-przemysl.pl

Fundacja Zustricz
ul. Norymberska 10A/26
30-376 Kraków
zustricz.pl

Fundacja Nasz Wybór
00-153 Warszawa
ul. Zamenhofa 1
naszwybor.org.pl

 

 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG