Popularne pytania w Punkcie Konsultacyjnym dla Migrantów

W Domu Ukraińskim w Warszawie funkcjonuje centrum doradcze dla migrantów. Po analizie jego pracy przez ostatni miesiąc zrobiliśmy dla was listę pięciu pytań i odpowiedzi najczęściej zadawanych do nas przez naszych gości.

 

Jak prawidłowo liczyć wykorzystane dni w ramach pobytu bezwizowego?

Pobyt bezwizowy jest uważany za krótkoterminowy i wynosi najwyżej 90 dni w ciągu każdych 180 dni. W praktyce wygląda to tak:  straż graniczna liczy dni okresu pobytu w ciągu ostatnich 180 dni. Jeśli pomiędzy wyjazdami do krajów Schengen miałeś przerwę 90 dni, odliczać 180 dni nie trzeba – po tej przerwie, ponownie masz prawo do pobytu w strefie Schengen przez okres 90 dni.

Trzeba pamiętać. Przy obliczaniu poprzednich dni pobytu krótkoterminowego uwzględnia się wszystkie dni pobytu w oparciu o:

– wizę C,

– wizy D i karty pobytu, jeśli przebywałeś w innym kraju Schengen niż ten, w którym wydano dokumenty,

– oraz na podstawie pieczęci, gdy procedura legalizacji pobytu trwa.

Nie liczą się dni, kiedy przebywasz na podstawie długotrwałej wizy typu D albo gdy masz kartę pobytu państwa, w którym znajdujesz się.

 

Czy jest możliwe, bez obowiązku wyjazdu do kraju pochodzenia,  pozostanie w Polsce w ramach pobytu bezwizowego, posiadając paszport biometryczny po wygaśnięciu polskiej wizy typu D?

Tak. Jeśli dokumentem wjazdu do Polsko była Polska wiza krajowa typu D lub polska karta pobytu i jeśli masz paszport biometryczny, to możesz przedłużyć swój pobyt w Polsce zgodnie z reżimem bezwizowym, pod warunkiem, że nie wykorzystałeś jeszcze dozwolonego limitu dni.

 

Czy można podróżować, jeżeli procedura legalizacji pobytu trwa nadal i w paszporcie jest pieczątka?

Zgodnie z art. 108 ustawy O cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Pobyt cudzoziemca w Polsce uznaje się za zgodny z prawem od dnia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt. Potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów jest pieczęć, którą wstawia się do dokumentu podróży (paszportu).

Jeśli po złożeniu dokumentów masz ważną wizę lub kartę pobytu lub paszport biometryczny i niewykorzystane dni pobytu bezwizowego, możesz podróżować. W momencie, gdy wymienione powyżej powody przebywania w strefie Schengen są już nieważne, pobyt w kraju, w którym złożyłeś wniosek, jest legalny. Jeśli chcesz wrócić do swojego kraju pochodzenia przed zakończeniem procedury legalizacji, pieczęć daje ci takie prawo. Nie uprawnia ona jednak do przekroczenia granicy Schengen, tj. do ponownego wjazdu i podróżowania w obrębie strefy Schengen. Aby to zrobić, musisz uzyskać wizę krajową typu D.

 

Czy możliwa jest zmiana miejsca pracy i pracodawcy w czasie trwania legalizacji pobytu?

Tak. W trakcie trwania procedury pobytowej masz prawo zmienić cel pobytu. Jeśli Twoim celem pobytu w Polsce jest praca, ale chcesz zmienić pracodawcę, podczas gdy proces legalizacji pobytu trwa, to znaczy, że nie otrzymałeś jeszcze ostatecznej decyzji – możesz to zrobić. Konieczne jest napisanie oświadczenia o zmianie pracodawcy, zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów od nowego pracodawcy i przekazanie ich do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Uwaga! Zmiana celu pobytu lub pracodawcy jest możliwa jedynie do czasu otrzymania decyzji. Po podjęciu pozytywnej decyzji, musisz złożyć nowy wniosek.

 

Czy można zmienić pracodawcę bez zmiany karty pobytu?

W decyzji o przyznanie pobytu czasowego i pracę wpisane są także dane o pracodawcę, wskazane są jaką pracę cudzoziemiec będzie wykonywać, wymiar pracy i pensja. Jeżeli cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, informacja pracodawcy w decyzji nie jest wymagana.

Jeśli nie jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę i w decyzji wskazany pracodawca, przy zmianie pracodawcy musisz złożyć nowy wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Trzeba pamiętać. Jeśli stracisz pracę lub zmienisz pracodawcę, jesteś zobowiązany w ciągu 15 dni powiadomić urząd wojewódzki (tj, ten, który wydał zezwolenie) fakt utraty zatrudnienia i, w terminie 30 dni od dnia utraty złożyć nowy wniosek o nowe zezwolenie. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może negatywnie wpłynąć na kolejne próby otrzymania pozwolenia.

 

Ivanna Kyliushyk