Międzynarodowa konferencja naukowa: Quo vadis Ukraina?

Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, Studentów i Młodych Naukowców “Quo vadis Ukraina?Paradygmaty, koncepcje, wizje…”

Zapraszamy doktorantów, studentów i młodych naukowców: historyków, politologów, socjologów, językoznawców, literaturoznawców, kulturologów do udziału w konferencji, której tematem są historyczne i aktualne problemy niepodległej Ukrainy.
Konferencja odbędzie się 11-12 maja 2019 r. w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1.
Patronami konferencji są Ukraiński Dom w Warszawie oraz Fundacja “Nasz Wybór”.

Prosimy o wypełnienie formularza zgoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/1H0ceP5ddxZkP4ZPirxnJ9SCOK6h8EXLyjzuRuIXa0kg/edit do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Proponowane obszary dyskusji:

1) Wizje państwa w ukraińskiej myśli politycznej
Państwo ukraińskie, jego struktura, ustawodawstwo, polityka wewnętrzna oraz zagraniczna były i pozostają przedmiotem ostrych dyskusji. Tematami do omówienia na panelu będą wizje i projekty budowy oraz reformowania państwa ukraińskiego, powstałe w ciągu ostatniego stulecia.

2) Wybory: wyzwania i możliwości
Zgodnie z teorią uzależnienia od drogi (path dependency theory) początkowy wybór kierunku rozwoju kraju wyznacza jego późniejsze losy. Każda wspólnota polityczna stoi przed dylematem rozmaitych wyborów – cywilizacyjnych, politycznych, światopoglądowych, które niosą ze sobą konkretne konsekwencje i odpowiedzialność. W tym panelu spróbujemy przedyskutować istotę wyborów, które podejmowała Ukraina na przestrzeni ostatniego stulecia.

3) Ukraina vis-a-vis Europa. Zachodni wymiar ukraińskiej polityki zagranicznej
Panel będzie próbą wypracowania pojęcia “ukraińskiej polityki zachodniej”, które w szeroko pojętym ujęciu miałoby przedstawiać zagadnienia stosunków Ukrainy z krajami położonymi na Zachód. W szerokim historycznym tle omawiane będą relacje Ukrainy z Polską, Niemcami i szerzej – wspólnotą europejską.

4) Ukraina kontra Rosja. Wschodni wymiar ukraińskiej polityki zagranicznej
Tematami do omówienia na panelu będą relacje Ukrainy z Rosją oraz państwami postradzieckimi w celu zrozumienia wschodniego wymiaru ukraińskiej polityki zagranicznej.

5) Postradziecka transformacja: władza, kultura, tożsamość
Panel będzie poświęcony tematyce postradzieckiej transformacji Ukrainy jako niepodległego państwa, przemianom kultury ukraińskiej jako odpowiedzi na rozmaite wyzwania społeczne, zmianie ukraińskiego społeczeństwa oraz kształtowaniu się nowej tożsamości w warunkach niepodległości. Panel ma na celu przedyskutowanie najnowszych zmian, które obecnie mają miejsce w Ukrainie, dokonania ich analizy oraz poddanie gruntownej ocenie.

6) Społeczeństwo obywatelskie
Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju państwa ukraińskiego. W tym panelu uwaga zostanie skupiona na partycypacji społecznej i politycznej, kształtowaniu się świadomości obywatelskiej, rozwoju nowych inicjatyw.

Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane, będą poinformowane drogą mailową do 15 kwietnia 2019 r.

Wybrane artykuły będą opublikowane w recenzowanym zbiorze pokonferencyjnym w postaci elektronicznej.
Opłata konferencyjna: 50 złotych.

Uczestnicy specjalnie przyjeżdżający na konferencję z uczelni spoza Unii Europejskiej mogą być zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
W razie konieczności, dla uczestników konferencji może być wystawione zaproszenie w imieniu organizatorów potrzebne do otrzymania wizy lub przekroczenia granicy w ramach ruchu bezwizowego.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, opłat wizowych i ubezpieczeniowych.

Gwarantujemy drobne przekąski na przerwach kawowych : )

W razie pytań prosimy pisać na adres: [email protected]