REGULAMIN DAROWIZN

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację “Nasz Wybór” usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz działań statutowych Fundacji.
 2. Przez Darczyńcę należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze strony Fundacji z siedzibą w Warszawie 00-153, ul. Ludwika Zamenhofa, KRS 0000342283, NIP 1132788882: https://naszwybor.org.pl/wsparcie/
 1. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn
 1. Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji “Nasz Wybór”.
 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wpłać darowiznę” na stronie https://naszwybor.org.pl/wsparcie/. Darowizny przekazywane przez stronę internetową Fundacji „Nasz Wybór” są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495.
 3. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.
 4. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy lub regularny (cykliczny, jeden raz w miesiącu). Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez Darczyńcę.

III. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

 1. Darczyńca, przekazując płatność cykliczną na rzecz Fundacji, wyraża zgodę na regularne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Kwota ta będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.
 2. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie – Token do Płatności Cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji “Nasz Wybór”.
 3. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. Ze względów bezpieczeństwa wybrane banki, w momencie wydania klientowi/klientce karty (debetowej/kredytowej), ustala kwotowe limity autoryzacyjne dla tzw. płatności korespondencyjnych.
 4. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą już dłużej pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty, po ponownym skorzystaniu ze strony https://naszwybor.org.pl/wsparcie/ i ustanowieniu regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Fundacja “Nasz Wybór” jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji “Nasz Wybór” oraz informacji fundraisingowych.
 3. Fundacja “Nasz Wybór” gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz miejscowość – jeśli Darczyńca przekazał je za pomocą formularza danych osobowych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności
 4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.
 1. Bezpieczeństwo wpłat
 1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja “Nasz Wybór” korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
 2. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny, w tym płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”.
 3. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: [email protected] . Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, reklamacja, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail [email protected]
 1. Postanowienia końcowe
 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin darowizn.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.