POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI „NASZ WYBÓR”

O nas

Fundacja „Nasz Wybór” z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1, kod pocztowy 00-153, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod nr KRS 0000342283, REGON: 142115753, NIP: 113-27-88-882. W dalszej części Polityki Prywatności określana jako Fundacja.

Fundacja wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem: [email protected]. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce. 

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja „Nasz Wybór”  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Fundacja przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W Fundacji „Nasz Wybór” przywiązujemy wielką wagę do ochrony prywatności naszych pracowników, współpracowników i klientów. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, o to aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE  (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 16 maja 2018 roku, a także przepisami szczególnymi zawartymi, m.in. w prawie podatkowym, ustawie o rachunkowości czy ustawie o cudzoziemcach.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasz personel i współpracownicy są odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, a stałe podnoszenie przez nich kwalifikacji w zakresie ochrony danych osobowych jest dla nas priorytetem.

Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firma obsługująca Fundację księgowo czy firmy informatyczne).

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników, współpracowników, osób korzystających z naszych usług, konsultacji, kontrahentów, darczyńców oraz osób, z którymi współpracujemy od wielu lat. Dane kontaktowe pozyskiwane od wyżej wymienionych osób służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Ważnym aspektem naszej działalności jest działalność konsultacyjna skierowana do migrantów. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje nam przekazane były przetwarzane przez osoby odpowiednio do tego przygotowane oraz by były należycie zabezpieczone.

Podmiotom trzecim udostępniamy dane osobowe za zgodą osoby przekazującej nam swoje dane lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ich przeznaczeniem na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  Zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych, są informowane o swoich prawach, m.in. o możliwości wycofania zgody w każdym momencie. Dane osobowe przetwarzamy również gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której osoba powierzająca nam dane jest stroną (również przed zawarciem umowy) oraz gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Innym przykładem jest przetwarzanie do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Podejmujemy odpowiednie środki, aby informację o przetwarzanych przez nas danych przekazać osobom je przekazującym w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Wszelkich informacji udzielamy jasnym i prostym językiem. Gdy jest to uzasadnione, informacji udzielamy w języku obcym, tak, aby była ona maksymalnie zrozumiała. Zgodnie z obowiązującym prawem, informacji udzielamy przy pozyskiwaniu danych osobowych; na wniosek, informujemy o prawie do sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu, a także  o prawie do sprzeciwu wobec profilowania oraz o naruszeniu ochrony danych.

Sposoby udzielania informacji i terminy z tym związane

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do szczegółowego sprawdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o udzielenie informacji.

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Czas przetwarzania danych osobowym

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa) oraz do czasu wycofania zgody, jeśli takie zdarzenie nastąpiło. Dotyczy to zarówno danych przetwarzanych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych miała do tego stosowne upoważnienie lub działała na podstawie obowiązującego prawa.

Pliki cookies

Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych stron  do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.