CELE STATUTOWE FUNDACJI „NASZ WYBÓR”

 1. Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;
 2. Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 3. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej
 5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.
 7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;
 8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 12. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 14. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

 

CELE FUNDACJI REALIZUJEMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.
 2. Działalność badawcza.
 3. Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
 4. Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.
 5. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 6. Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.
 7. Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.
 8. Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.
 9. Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;
 10. Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 11. Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
 12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 13. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 14. Działalność wydawnicza.
 15. Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej sytuacji osobom.