Statut Fundacji „Nasz Wybór”

po zmianach wprowadzonych 25.04.2018r.

/tekst jednolity/

 

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Nasz Wybór”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Myroslavę Keryk, Olenę Lytvynenko, Tetyanę Rodnyenkovą zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Monikę Niedzielę w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul E. Plater 20, lok 8, w dniu 2 lipca 2009 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja ma prawo do używania swojej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu Foundation „Our Choice” oraz w tłumaczeniu na język ukraiński w brzmieniu Фонд «Наш вибір».
 4. Fundacja używa nazwy skróconej, która w języku polskim brzmi FNW, w języku angielskim brzmi FOC, w języku ukraińskim brzmi ФНВ.

     

 • 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

 • 3

Fundacja działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz.203), innych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

 

 • 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

 • 5
 1. Obszarem, na którym działa Fundacja, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może posiadać stałe i czasowe placówki, w tym zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne, również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 6

Fundacja używa prostokątnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

 • 7

Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne, które podaje do publicznej wiadomości oraz przekazuje właściwemu Ministrowi.

 

 • 8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 • 9
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Fundacji”.
 3. Tytuł „Przyjaciela Fundacji” nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

 • 10
 1. Fundacja może przyjmować członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych na zasadzie dobrowolności, zachowując samorządność.
 2. Fundacja może wchodzić w partnerstwo z innymi podmiotami oraz być członkiem koalicji oraz federacji;
 3. Fundacja może zakładać inne organizacje;
 4. Fundacja może łączyć się z innymi podmiotami;
 5. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

 

 • 11

Celami Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;
 4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;
 5. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne;
 6. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Promocja i upowszechnianie wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;
 8. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 9. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
 10. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów;
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 13. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 15. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. Udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

 

 • 12

Sposoby realizacji celów statutowych:

 • Tworzenie i realizacja projektów grantowych związanych z celami Fundacji.
 • Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym
 • Działalność artystyczna
 • Działalność informacyjna realizowana za pośrednictwem mediów, publikacje, spotkania informacyjne, debaty.
 • Prowadzenie placówek kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.
 • Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w konferencjach, debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne media elektroniczne;
 • Działalność wydawnicza. W szczególności, wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.
 • Działalność badawcza, naukowo-badawcza, edukacyjna i oświatowa; Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
 • Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.
 • Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.
 • Organizowanie warsztatów, konferencji i seminariów.
 • Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.
 • Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;
 • Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 • Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego osobom znajdujących się w trudniej sytuacji. Poradnictwo, pośrednictwo pracy; konsultacje prawnicze;
 • Prowadzenie zbiórek publicznych;
 • Fundraising na rzecz działalności statutowej Fundacji
 • Współpraca z partnerami zagranicznymi.
 • Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla migrantów, w których udzielane są porady oraz wsparcie prawne i integracyjne

 

 • 13
 1. Działaniami zmierzającymi do realizacji celów statutowych prowadzonymi nieodpłatnie są m.in.:
 1. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym
 2. Działalność artystyczna
 3. Działalność informacyjna realizowana za pośrednictwem mediów, publikacje, spotkania informacyjne, debaty.
 4. Prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych
 5. Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w konferencjach, debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne media elektroniczne;
 6. Działalność wydawnicza. W szczególności, wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.
 7. Działalność badawcza, naukowo-badawcza, edukacyjna i oświatowa;
 8. Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
 9. Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.
 10. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 11. Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.
 12. Organizowanie warsztatów, konferencji i seminariów.
 13. Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.
 14. Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;
 15. Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 16. Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
 17. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 18. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 19. Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego osobom znajdujących się w trudniej sytuacji. Poradnictwo, pośrednictwo pracy; konsultacje prawnicze;
 20. Prowadzenie zbiórek publicznych;
 21. Fundraising na rzecz działalności statutowej Fundacji
 22. Współpraca z partnerami zagranicznymi;
 23. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla migrantów, w których udzielane są porady oraz wsparcie prawne i integracyjne

 

 1. Działaniami zmierzającymi do realizacji celów statutowych prowadzonymi odpłatnie są m.in..
 2. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym
 3. Działalność artystyczna
 4. Działalność informacyjna realizowana za pośrednictwem mediów, publikacje, spotkania informacyjne, debaty.
 5. Prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych
 6. Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w konferencjach, debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne media elektroniczne;
 7. Działalność wydawnicza. W szczególności, wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.
 8. Działalność badawcza, naukowo-badawcza, edukacyjna i oświatowa;
 9. Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
 10. Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.
 11. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 12. Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.
 13. Organizowanie warsztatów, konferencji i seminariów.
 14. Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.
 15. Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;
 16. Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 17. Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
 18. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 19. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 20. Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego osobom znajdujących się w trudniej sytuacji. Poradnictwo, pośrednictwo pracy; konsultacje prawnicze;
 21. Prowadzenie zbiórek publicznych;
 22. Fundraising na rzecz działalności statutowej Fundacji
 23. Współpraca z partnerami zagranicznymi;
 24. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla migrantów, w których udzielane są porady oraz wsparcie prawne i integracyjne

 

 • 14
 1. W celu realizacji zadań statutowych oraz celów pożytku publicznego Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących obszarach głównych:
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)

 

 • 15

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.

                                                                           

 • 16

W celu realizacji zadań statutowych oraz wymogów ustawy regulującej działalność organizacji pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

 • 17

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

 • 18
 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej pięćset złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz fundusz przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji w kwocie dwóch tysięcy złotych.
 2. Majątek Fundacji stanowią:
 • nieruchomości, ruchomości, fundusze,
 • wpływy z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • wpływy z tytułu prowadzonej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej.
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) dotacji lub subwencji;

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

e) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

f) dochodów z odpłatnej działalności promocyjnej i reklamowej

g) dochodów z odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej

h) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

i) odsetek i depozytów bankowych

j) działalności gospodarczej

 

 • 19
 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

 • 20

Fundacja ma prawo do przekazywania darowizn oraz wspierania innych organizacji.

 

 • 21
 1. Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji,

 1. Członkowie władz nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.
 3. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 4. Zarząd Fundacji może powołać Radę Doradczą.
 5. Rada doradcza działa bez konieczności osobistego spotkania. Rada może spotykać się osobiście tak i za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 

 • 22
 1. W trakcie trwania kadencji istnieje możliwość zmiany władz.
 2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu zgłasza co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie na skutek decyzji Rady Fundacji.
 4. Decyzja o odwołaniu podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.
 5. Decyzja o odwołaniu członka Rady Fundacji podejmowana jest większością głosów ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
 6. W przypadku śmierci, choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków procedura odwołania członka Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji przeprowadzana jest odpowiednio jak w ust. 4 i 5.

 

 • 23
 1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Rada powoływana jest na trzyletnią kadencję, wspólną dla wszystkich jej członków.
 4. Fundatorzy wchodzą dożywotnio w skład Rady i nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu wynika co innego. Ustępu 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
 5. Członkostwo Fundatorów w Radzie ustaje wskutek:
 6. śmierci fundatorki;
 7. złożenia pisemnej rezygnacji;
 8. powołania Fundatorki do Zarządu, przy czym w takim wypadku członkostwo Fundatorki w Radzie ustaje na czas pełnienia przez nią funkcji w Zarządzie Fundacji; ustanie członkostwa w Zarządzie jest równoznaczne z jej automatycznym wejściem w skład Rady;
 9. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy. Po zakończeniu kadencji kolejną Radę powołuje odchodząca Rada.
 10. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 członków powołanych na trzyletnią kadencję.
 11. Ta sama osoba może być członkiem Rady Fundacji przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 12. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 13. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić na skutek śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się bądź decyzji podjętej większością głosów Rady Fundacji.
 14. Rada Fundacji wszystkie decyzje podejmuje w formie uchwały większością głosów, przy obecności 2/3 członków Rady o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
 15. Rada dokonuje wyboru nowych członków nie później niż na jeden miesiąc przed upływem swojej kadencji. Uchwały Rady o wyborze nowych członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku niewybrania nowych członków Rady w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, mandat ustępujących członków Rady ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowej Rady.
 16. W trakcie trwania kadencji możliwe jest rozszerzenie lub uzupełnienie składu Rady w drodze kooptacji. Do kooptacji członków stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące wyboru członków Rady nowej kadencji. Kadencja członków Rady wybranych w drodze kooptacji upływa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady.
 17. Ilekroć skład Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej trzech członków, uzupełnienie jego składu przez Radę jest obowiązkowe i winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia braku w składzie Rady. Do uzupełnienia składu Rady stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 18. Dla ważności uchwał o wyborze, zmianie lub rozszerzeniu składu Rady za życia Fundatorek wymagana ich zgoda, stosownie do zasad określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu. Wymóg ten nie dotyczy Fundatorki, która w momencie podjęcia uchwały pełni funkcję członka Zarządu.
 19. Rada w ciągu 5 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 12-15 niniejszego paragrafu, przesyła jej odpis Fundatorom. Uchwała staje się ważna po złożeniu przez Fundatorki oświadczenia, że wyrażają zgodę na wybór, zmianę lub rozszerzenie składu Rady. Za wystarczającą formę dla przekazanie uchwał oraz złożenia oświadczenia przez Fundatorki uznaje się ich przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 20. Członkostwo w Radzie z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 ustaje z chwilą:
 21. upływu kadencji (3 lat) – z zastrzeżeniem ust. 12 zdanie trzecie niniejszego paragrafu
 22. złożenia pisemnej rezygnacji,
 23. odwołania przez Radę w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów wszystkich pozostałych członków Rady w głosowaniu tajnym; tajne głosowanie może być zainicjowane wnioskiem Zarządu Fundacji,
 24. śmierci członka Rady.
 25. Członkowie Rady:
 26. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
 27. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 28. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 29. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady.
 30. Decyzje Rada podejmuje jawnie drogą uchwały. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.
 31. Tryb działania Rady określa uchwalony przez Radę Regulamin.

 

 • 24

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) wybór lub odwołanie członków Zarządu oraz dokonywanie zmian w składzie Rady;

2) odwołanie członków Zarządu przez Radę możliwe jest zwykłą większością głosów członków Rady.

3) bieżące kontrolowanie całokształtu działań podejmowanych przez Zarząd w zakresie działalności związanej z organizacyjnym i finansowym funkcjonowaniem Fundacji i w zakresie realizacji jej statutowych celów;

4) wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia nieprawidłowości;

5) składanie raz w roku organom nadzorczym raportu o działalności Fundacji;

6) wnoszenie własnych projektów uchwał pod głosowanie Zarządu;

7) konsultowanie projektu budżetu opracowywanego przez Zarząd.

8) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji;

9) zatwierdzenie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji

10) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
11) ocena realizacji działań Fundacji pod względem ich zgodności z celami statutowymi Fundacji;

12) inicjowanie nowych programów i wskazywanie nowych kierunków rozwoju Fundacji.

 

 • 25

Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 • 26

Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji

 

 • 27

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.

 

 • 28
 1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków Zarządu.
 2. Zarząd wybiera Prezesa Fundacji spośród swoich członków.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu, prezentuje stanowisko i opinie Fundacji na zewnątrz.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. Ta sama osoba może być członkiem Zarządu przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 6. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji.
 7. Wyboru tego Rada Fundacji powinna dokonać najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji Zarządu.
 8. Pierwsze posiedzenia Zarządu każdej nowej kadencji zwołuje Rada Fundacji najpóźniej do końca drugiego tygodniu od dnia wyborów.
 9. W skład Zarządu mogą wchodzić pracownicy Fundacji.
 10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 11. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
 12. upływu kadencji (3 lat)
 13. złożenia pisemnej rezygnacji,
 14. odwołania przez Radę w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady w głosowaniu tajnym,
 15. śmierci członka zarządu.

 

 • 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu;

2) projektowanie i zatwierdzanie budżetu;

3) kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Fundacji;

4) koordynacja realizacji zadań w zakresie działalności pożytku publicznego;

5) ubieganie się o środki finansowe i przyjmowanie spadków oraz darowizn na rzecz Fundacji;

6) przedkładanie Radzie Fundacji Rocznego Sprawozdania z działalności Fundacji;

7) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, i zapisów;

8) przyznawanie stypendiów i nagród;

9) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do związków, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

10) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z zatrudnianymi przez Fundację pracownikami, ustalanie wysokości wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy;

11) zdecydować o upoważnieniu wybranych pełnomocników do samodzielnego reprezentowania Fundacji w określonym zakresie spraw. Pełnomocnictwa udziela się zgodnie z zasadami reprezentacji Fundacji.

12) w drodze uchwalonego przez siebie regulaminu określać swą strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady działania. Regulamin powinien być zatwierdzony przez Radę Fundacji.

13) uchwalanie programów i planów działania Fundacji;

14) uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych;

15) uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu pracy Zarządu;

16) stwierdzenie stanu uzasadniającego wszczęcie likwidacji Fundacji.

 

 • 30
 1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W głosowaniu nad uchwałami, o których mowa w pkt. 1, każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.
 4. W przypadku, gdy w głosowaniu liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.

 

 • 31  
 1. Dla bieżącego kierowania działalnością Fundacji Zarząd może powołać Biuro Fundacji i zatrudnić w nim podległego sobie Dyrektora oraz innych pracowników.
 2. Dyrektor Biura Fundacji działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd.
 3. Na stanowisku Dyrektora Biura Fundacji może być zatrudniony członek Zarządu.

 

 • 32
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

 • 33
 1. Rada doradcza jest organem konsultacyjnym i składa się z członków zaproponowanych zarówno przez Zarząd Fundacji oraz przez Radę Fundacji.
 2. Liczba członków tego organu nie jest ograniczona. Minimalna liczna członków – 3 osoby.
 3. Kadencja trwa 6 lat.
 4. Jest możliwość zmiany składu Rady doradczej w trakcie trwania kadencji.
 5. Członek Rady doradczej może być powołany do Rady Fundacji oraz może zostać członkiem Zarządu.
 6. Nie dopuszcza się pełnienia jednocześnie funkcji Członka Zarządu, Członka Rady Fundacji oraz Członka Rady doradczej.
 7. Członkowie Rady doradczej mogą uczestniczyć w działaniach Fundacji oraz być zatrudniani przez Fundację.
 8. Zarząd może konsultować ważne kwestię związane z działalnością statutową organizacji zarówno ze wszystkimi Członkami Rady doradczej tak i z pojedynczymi.
 9. Zabranie Rady doradczej zwołuje Zarząd Fundacji.

 

 • 34

Do kompetencji Rady doradczej należy:

 1. Konsultowanie planów programowych oraz finansowych Fundacji;
 2. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania środków finansowych na działalność Fundacji;
 3. Doradzanie Zarządowi w kwestiach związanych z inwestycjami finansowymi Fundacji.
 4. Analiza sprowadzań merytorycznego oraz finansowego i opracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju organizacji.

 

 • 35

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 • 36
 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. O łączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd Fundacji drogą uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu i wymaga zatwierdzenia przez Radę.

 

 • 37

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 • 38
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

 • 39

Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 • 40

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 • 41

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu Fundacji przez organ rejestrujący.