Ważne miejsca
Sprawozdania za rok 2012, 2013, 2014, 2015

Warszawa, dn. 30.06.2016

Fundacja Nasz Wybór

ul. Zamenhofa 1

00-153 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

KRS:  0000342283 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015

Część I

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Zamenhofa 1.

· Fundacja Nasz Wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

· NIP: 1132788882

· REGON: 142115753

· KRS:  0000342283

Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Iwona Trochimczyk-Sawczuk – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

· Rada Fundacji Nasz Wybór: , Olga Popovych, Taras Shumeyko, Romana Feliks, Diana Barańska, Tetyana Rodnyenkova.

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 1. Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;
 2. Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 3. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej
 5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.
 7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;
 8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 12. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 14. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;

10) Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

11) Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

13) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

14) Działalność wydawnicza.

15) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej sytuacji osobom.

Część II

W roku 2015 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące działania:

1. „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce III” (2014-VI. 2015) i „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV” (20152017)– Projekty stanowiły kontynuację zakończonych z powodzeniem projektów: „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce” oraz „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce II”, które realizowane były przez naszą Fundację we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”.

 

W ramach projektu wydawany był bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane były dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które miały dwojaki charakter. Po pierwsze, były to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, była to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy - nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 8 numerów pisma oraz zorganizowanych zostało 18 dyskusji publicznych.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa (Nasz Wybir – Zasoby dla imigrantów z Ukrainy w Polsce III). Oraz Programu Krajowego Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa (Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV).

 

2. „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne” (2014-III.2015) – projekt zrealizowany wspólnie z Fundacją Instytut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz.

Celem projektu było:

1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.

2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.

3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga została udzielona najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Raport z badań - http://naszwybir.pl/visokokvalifikovani-migranti-na-polskomu-rinku-pratsi-zvit-z-doslidzhen-2014-2015/

3. „Klub Ukraińskich Kobiet” (1.05.2014-31.10.2015), projekt zrealizowany przez Fundację i współfinansowany z programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego przez Fundusze EOG.

 

Celem projektu było zwiększenie aktywności imigrantek z Ukrainy i włączenie ich do życia społecznego poprzez utworzenie grupy imigrantek wyposażonych w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające kontynuację działań na rzecz własnej społeczności .

Dzięki realizacji projektu 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie nabyło nowe kompetencje oraz rozpoczęło stałą aktywną działalność na rzecz swojej społeczności w ramach Klubu Ukraińskich Kobiet. Rezultatem realizacji projektu jest stworzenie grupy przeszkolonych i aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje by kontynuować w przyszłości działania na rzecz ww. wykluczonej grupy imigrantek.

Działania obejmowały regularne spotkania poświęcone różnym tematom, czyli spotkania tematyczne, wyjścia kulturalne, spotkania organizacyjne, informacyjne i okolicznościowe (w sumie 43), warsztaty kulinarne (9), rękodzielnicze (22), treningi w zakresie rozwoju osobistego (7). Uczestniczki projektu wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego prowadzenia Klubu, dotyczących m.in. planowania działań, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, fundraisingu (8). Odbyły się również trzy wizyty studyjne – do Krakowa, Orońska i Dubiażyna, podczas których poznano działania trzech organizacji o podobnym profilu. Członkinie Klubu zainicjowały działalność zespołu muzycznego „Kalyna”, który w czasie trwania projektu wystąpił 17 razy, oraz zorganizowały 11 imprez integracyjnych. Profil Klubu na Facebooku polubiło ponad 1300 osób.

Głównymi beneficjentkami projektu było 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie aktywnie zaangażowanych w działania Klubu Ukraińskich Kobiet oraz w sumie 1236 osób, które wzięły udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub.

W ramach projektu wyremontowano i wyposażono nową siedzibę Klubu, co pozwoliło na jego dalsze funkcjonowanie po zakończeniu realizacji projektu. Zespół Fundacji oraz jej współpracownicy uczestniczyli w 7 szkoleniach specjalnie dopasowanych do potrzeb organizacji (m.in. w zakresie programowania, zarządzania organizacją, pozyskiwania środków, współpracy z mediami, prowadzenia zajęć dla dzieci), dzięki czemu usprawniono działania Fundacji. Podczas wizyty studyjnej do Pragi zespół Fundacji podzielił się doświadczeniami z organizacjami pracującymi z migrantami oraz z ukraińskimi inicjatywami działającymi w Czechach. Wizyta stanowiła źródło inspiracji dla zespołu oraz zapoczątkowała współpracę z nowymi organizacjami.

Projekt Klub Ukraińskich Strona Klubu na Facebook: www.facebook.com/KlubUkrainok

4. Obchody 24. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

23 sierpnia 2015r. w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu odbyły się obchody 24. rocznicy niepodległości Ukrainy. Była to druga impreza organizowana wspólnie przez imigrantów z Ukrainy – Fundację „Nasz Wybór”, ukraińską mniejszość narodową – Związek Ukraińców w Polsce oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej.

Obok głównego celu spotkania jakim było uczczenie rocznicy niepodległości Ukrainy organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń, które prezentowały kulturę, sztukę i historię Ukrainy.

W programie imprezy znalazły się:

 

· Panel dyskusyjny o sytuacji Tatarów krymskich z udziałem Refata Czubarowa, Andrija Deszczyci, Adama Michnika i Krzysztofa Stanowskiego;

· Wernisaż wystawy poświęconej Mustafie Dżemilewowi;

· Koncert „Europejska Dniepropetrowszczyzna” – w ramach którego wystąpił zespół pieśni i tańca z Dniepropietrowska oraz zaprezentowane zostały warsztaty tradycyjnego pertikiwskiego malarstwa ludowego;

· Koncert ukraińskich oraz polskich artystów. Gwiazdy wieczoru: Roksana Vikaluk, Taras Czubaj.

Dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności praktycznych, bądź podniesieniem już posiadanych, przewidziano warsztaty.  Były to m.in.:  warsztaty kuchni ukraińskiej, warsztaty taneczne oraz warsztaty dla najmłodszych „Ukraińska bajka”. W ramach warsztatów, można było również wyrzeźbić instrumenty muzyczne z warzyw i owoców oraz na nich zagrać. Zadbali o to twórcy jedynej w Polsce warzywnej orkiestry – „Paprykalaby”.

Nie zabrakło również prezentacji wyrobów ukraińskiego rękodzieła ludowego, ukraińskich wydawnictw muzycznych, publikacji książkowych oraz stoiska organizacji ukraińskich z Warszawy.

Patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Centrum Pomocy Cudzoziemcom” (Partner)

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie świadczone są usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:

- pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;

- pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;

- pomoc w szukaniu mieszkań;

- pomoc w szukaniu pracy;

- pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;

- pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;

- wsparcie emocjonalne.

Punkt konsultacyjny czynny jest codziennie w godzinach 10:00 – 20:00. Konsultacje prowadzone są w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w latach 2011- VI.2015) Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej: „Bezpieczna przystań” oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

6. Aktywizacja po polsku” (Partner)

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia na rynku pracy cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce, w szczególności poprzez zapewnienie im doradztwa zawodowego oraz bezpłatnych kursów języka polskiego, a także dostępu do staży i kursów zawodowych. Dodatkowo projekt ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku cudzoziemców wśród potencjalnych pracodawców. Dwa główne działania projektu są ze sobą ściśle powiązane: aktywizacja zawodowa oraz kursy języka polskiego i warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie odbywają się kursy języka polskiego.

Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w latach 2011- VI.2015) Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej: „Bezpieczna przystań” oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

7. Ukraiński Dom w Warszawie (sierpień 2014-obecnie), ul. Zamenhofa 1 - miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw w Warszawie. Fundacja prowadzi ten dom, a jego powstanie było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i obowiązki prowadzenia Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. Od niemal pierwszych dni od przekazania pomieszczeń we władanie Fundacji, w Ukraińskim Domu działa punkt poradnictwa dla imigrantów, prowadzone były zajęcia języka polskiego, odbywały się zajęcia śpiewu białego,  seminaria, warsztaty i zebrania innych organizacji, które na terenie Warszawy działają na rzecz imigrantów. W Domu działa Klub Ukraińskich Kobiet oraz działają różne inicjatywy obywatelskie. Ponadto, w Ukraińskim Domu Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi klubik dziecięcy „Rękawiczka”. Są to otwarte, weekendowe zajęcia dedykowane dla dzieci ukraińskich i polskich.

 

W sumie w 2015 roku w Ukraińskim Domu odbyło się 106 wydarzeń w tym: 54 warsztaty i szkolenia; 20 spotkań cyklicznych; 13 wydarzeń kulturalnych; 9 dyskusji i debat, 7 spotkań informacyjnych oraz 3 zbiórki i akcje charytatywne.

8. Projekt „Mniejszości Wyszehradzkie w roku 2025” (2015-16).

Projekt był realizowany przez Fundację „Nasz Wybór” w partnerstwie z organizacją „People in Need” (Słowacja) i finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Był to projekt skierowany do studentów pierwszych lat uczelni oraz młodzieży na przygotowanie materiału prasowego na temat mniejszości w krajach Wyszehradzkich do 2015 roku.

W ramach projektu zorganizowano Konkurs na materiały dziennikarskie dotyczące ogólnej sytuacji mniejszości i migrantów w krajach wyszehradzkich lub jednego z trzech obszarów tematycznych: zatrudnienie, mieszkalnictwo oraz edukacja. Zadaniem konkursu było porównanie współczesnej sytuacji mniejszości oraz migrantów w poszczególnych krajach czwórki Wyszehradzkiej z wizją ich sytuacji w przyszłości w roku 2025.

Zorganizowany był też konkurs na udział w szkoleniu dziennikarskim w Bratysławie (Słowacja) w 2016 roku wraz z uczestnikami z innych krajów Wyszehradzkiej czwórki (Węgry, Czechy i Słowacja).

Rezultatem konkursu i szkolenia będzie przygotowany magazyn „Visegrad Minorities in 2025”, w którym zostaną opublikowane prace uczestników projektu. Publikacja planowana jest w 2016 roku.

9. Działania wspierające Ukrainę

· Byliśmy zaangażowani w informowanie społeczeństwa polskiego o wydarzeniach w Ukrainie. Członkowie Fundacji oraz osoby z nią związane, to historycy, socjologowie, politolodzy, zajmujący się zawodowo badaniem przemian politycznych i społecznych w Ukrainie. Aktywnie włączyli się oni w działania informacyjne i kontakty z mediami. Przedstawiali Polakom ukraiński punkt widzenia. Byli to głównie Yuriy Taran i Olga Popovych.

· Uznaliśmy, że Ukraińcy mieszkający w Polsce również na bieżąco powinni być informowani o wydarzeniach w Ukrainie oraz o możliwościach pomocy swoim współobywatelom. Robiliśmy to za pośrednictwem prowadzonego przez nas od ponad 3 lat portalu internetowego oraz miesięcznika „Nasz Wybór”.

· Taras Shumeyko, członek Rady Fundacji relacjonował wydarzenia w Ukraini  na portalu naszwybir.pl oraz na łamach miesięcznika.

· Fundacja zaangażowała się również w działania pomocowe na rzecz ludzi, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Nasza aktywność skupia się na:

§ Wspieraniu działania Inicjatywy Obywatelskiej „Bohaterom Majdanu” w ich zbiórkach na rzecz dzieci.

10. Inne działania integracyjne oraz promujące integracje migrantów w Polsce

· Prezes Fundacji, Myroslava Keryk brała udział w szeregu konferencji oraz debat publicznych poświęconych zagadnieniom sytuacji migrantów na rynku pracy w Polsce oraz działań integracyjnych skierowanych do nich.

· Tetyana Rodnyenkova koordynowała działania Klubu Ukraińskich Kobiet oraz organizowała Noc Muzeów w Ukraińskim Domu (16 maja 2015r.) oraz Jarmark Świąteczny (5.12.2015)

Przedstawicielki Fundacji uczestniczyły:

 

· 26.09.2015  w akcji „Ochotnicy Warszawscy”, organizowanej przez Centrum Wolontariatu

· W  Konferencji Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji przez IOM Polska, 18.12.2015r.

· Ponadto, zarówno Fundacja „Nasz Wybór” jak i prezes Myroslava Keryk zostały nominowane do nagrody Złote Wachlarze 2015. Nagrody za najlepsze działania na rzecz imigrantów. Strona konkursu: www.złotewachlarze.pl. Prezes Fundacji Myroslava Keryk została laureatką tego konkursu w kategorii „Osoba”.

Część III

Referencje osób działających w Fundacji Nasz Wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - prawnik, filolog, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz, koordynatorka projektów;

Olena Lytvynenko – historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, doradca zawodowy, specjalista ds. zatrudnienia i legalizacji pobytu w Polsce;

Tetyana Rodnyenkova – socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Animatorka i koordynatorka projektów kulturalnych. Koordynatorka prac Klubu Ukraińskich Kobiet;

Diana Barańska – dyrektor Ukraińskiego Domu w Warszawie, koordynatorka projektów kulturalnych na terenie Warszawy;

Olga Popovych – historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym, zajmuje się również analizą ukraińskiej sceny politycznej;

Taras Shumeyko – dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

Romana Feliks – ekonomistka, księgowa, działa na rzecz wspólnoty ukraińskiej w Polsce.

Część IV

W roku sprawozdawczym 2015 Fundacja Nasz Wybór Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach oraz seminariach, które miały na celu podwyższenie ich kwalifikacji i kompetencji pracy w organizacji pozarządowej. Prezes Fundacji odbywała szkolenie w ramach programu PROMENGO skierowanego do aktywnych działaczy organizacji pozarządowych.

Część V

Fundacja Nasz Wybór jest członkiem kilku koalicji organizacji działających na rzecz migrantów na poziomie lokalnym, krajowym i Europejskim.

 

a) Fundacja jest członkiem oraz uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy na Rzecz Integracji”. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

b) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem „Forum Cudzoziemców” ustanowionego przy Wojewodzie Mazowieckim. Niniejsze Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów oraz instytucje państwowe zajmujące się migrantami w Polsce. Członkowie Fundacji regularnie uczestniczą w posiedzeniach Forum.

d) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Koalicji Na rzecz Kontynentu Europa nie podzielonego wizami - Visa Free Europe (Coalition for the European Continent Undivided by Visa Barriers – Visa Free Europe). Koalicja ma na celu wspólne działania dla przyspieszenia procesu liberalizacji polityki wizowej UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja) i Rosja. Koalicja ma ponad 30 członków – organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy.

e) Fundacja „Nasz Wybór” jest współzałożycielem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (www.cw.org.pl) – miejsca integracji migrantów oraz społeczeństwa przyjmującego oraz Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie - sieci organizacji reprezentujących cudzoziemców w Polsce oraz 21 różnorodnych organizacji pozarządowych wspierających imigrantów i działających w obszarze wielokulturowości. Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas przygotowań rozdziału dot. różnorodności kulturowej w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

Prezes Fundacji „Nasz Wybor” Myroslava Keryk jest przewodniczącą Rady Fundacji, a członek Zarządu Tetyana Rodnyenkova była członkinią Komisji Rewizyjnej.

Część VI

W roku 2015r. Rada Fundacji Nasz Wybór podjęła następujące uchwały:

 

· z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro;

· z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wykluczenia z członkostwa w Radzie Fundacji;

· z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2014 rok oraz przekazaniu nadwyżki finansowej na cele statutowe Fundacji;

· Z dnia 13 października 2015 w sprawie wyboru nowej Rady Fundacji i Zarządu Fundacji Nasz Wybór.

W skład nowowybranego Zarządu Fundacji weszli: Myroslava Keryk (Prezes Zarządu), Olena Lytvynenko, Iwona Trochimczyk-Sawczuk (członkinie Zarządu Fundacji). W skład nowego składu Rady Fundacji weszli: Diana Barańska, Romana Feliks, Tetyana Rodnyenkova, Olga Popovych, Taras Schumeyko.

Część VII

Za rok obrotowy 2015 Fundacja „Nasz Wybór” miała przychody (w tym m.in. dotacje, darowizny) w wysokości 548 286,87 zł.

Wynik finansowy ogółem organizacji na koniec 2015 r. –  16 630,35zł

W roku 2015 Fundacja otrzymała środki ze źródeł publicznych (w  tym dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszy EOG) w wysokości 182 131,79zł, środki te zostały przekazane przez administrację publiczną z Polski. Natomiast za pośrednictwem innej instytucji lub organizacji krajowej Fundacja otrzymała 148 600,00zł.

Fundacja pozyskała środki z darowizn w wysokości 76 738,15zł.

Ponadto, w ramach odpłatnej działalności statutowej pozyskała – 90 868,00zł. Były to środki z reklam umieszczanych na portalu internetowym naszwybir.pl oraz w miesięczniku „Nasz Wybir”.

W roku 2015 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości – 531 656,52zł i wszystkie z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Fundacja poniosła następujące koszta: amortyzacja - 12 520,71zł; zużycie materiałów i energii – 48 187,69zł; usługi obce –158 317,06zł; podatki i opłaty- 2 762,00 zł; wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 308 903,23 zł; inne – 356,00 zł. W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie stosunku pracy. 55 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych realizowało zadania w ramach projektów/grantów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. W wymienionym okresie, Fundacja nie wypłacała żadnych premii ani innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, gdyż jak wspomniano powyżej nie zatrudniała pracowników etatowych.

Fundacja „Nasz Wybor” nie prowadzi działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu nie pobierali żadnych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji. Ponadto, z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło (w związku z realizacją projektów) wypłaconych zostało 308 903,23 zł. We wspomnianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek podmiotom zewnętrznym, nie nabywała papierów wartościowych, nieruchomości ani środków trwałych. Fundacja dysponuje rachunkami bankowym w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Oddział 111 w Warszawie na którym na koniec roku 2015 znajdowało się 5 153,39 zł. W okresie sprawozdawczym aktywa Fundacji wyniosły 20 005,71 zł natomiast zobowiązania 2 875,36 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała jedno zadanie zlecone przez podmiot administracji samorządowej - projekt Centrum Pomocy Cudzoziemcom II ( umowa nr PS/B/VI/3/1/551/2015-2018) na kwotę 1 499,99zł. Fundacja nie  realizowała zadań zleconych przez podmioty administracji państwowej.

W okresie sprawozdawczym wszystkie zobowiązania podatkowe wobec urzędu skarbowego odprowadzane były na bieżąco, Fundacja nie miała żadnych zaległości wobec US i ZUS.

 

Fundacja Nasz Wybór składa deklaracje: PIT-4R; PIT-8AR; CIT-8; CIT-8/O oraz CIT-D. Fundacja deklaracje składała w terminie. Nie zalegała i nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych.

W roku 2015 nie było kontroli działalności Fundacji.

Łącznie działalnością Fundacji w roku 2015 było objętych ponad 350  tys. osób.

**************

Warszawa, dn. 30.06.2015

Fundacja Nasz Wybór

ul. Zamenhofa 1

00-153 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

KRS: 0000342283

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014

Część I

 1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Zamenhofa 1.

 • Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

 • NIP: 1132788882

 • REGON: 142115753

 • KRS: 0000342283

 • Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkova – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

 • Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Olga Popovych, Taras Shumeyko, Lesya Kostina, Romana Feliks, Iryna Polets.

 1. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 1. Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

 2. Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 3. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

 4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej

 5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

 6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

 7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

 8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 12. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 14. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;

10) Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

11) Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

13) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

14) Działalność wydawnicza.

15) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej sytuacji osobom.

Część II

W roku 2014 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące działania:

1. „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce III” (2011-2015) – Projekt stanowił kontynuację zakończonych z powodzeniem projektów: „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce” oraz „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce II”, które realizowane były przez naszą Fundację we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”. «Nasze Słowo» to wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Pojawił się na fali odwilży politycznej w połowie lat 50. XX. Jego wydawcą jest Związek Ukraińców w Polsce. Od sierpnia 2007 roku pracą tygodnika kieruje Jarosław Prystasz. Gazeta ma dodatki miesięcznik „Nasza Kultura” i miesięcznik dla dzieci „Switanok”. (http://nslowo.pl).

W ramach projektu wydawany był bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane były dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które miały dwojaki charakter. Po pierwsze, były to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, była to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy - nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 12 numerów pisma oraz zorganizowanych zostało 11 dyskusji publicznych.

Należy dodać, że 28 marca 2013 na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej poświęconej sprawom integracji migrantow – European web site on integration znalazła się informacja o gazecie i portalu Nasz Wybir, jako przykład dobrych praktyk integracyjnych. Jest to niezwykle ważna i bardzo szeroka, bo na poziomie paneuropejskim, promocja naszego przedsięwzięcia. http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=34030.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

2. „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne” (2014-III.2015) – projekt realizowany wspólnie z Fundacją Instytut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz.

Celem projektu było:

1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.

2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.

3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga została udzielona najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Raport z badań - http://naszwybir.pl/visokokvalifikovani-migranti-na-polskomu-rinku-pratsi-zvit-z-doslidzhen-2014-2015/

3. „Klub Ukraińskich Kobiet” (1.05.2014-31.10.2015), projekt realizowany przez Fundację i współfinansowany z programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego przez Fundusze EOG.

Celem projektu jest aktywizacja (obywatelska i społeczna) oraz integracja ze społeczeństwem przyjmującym imigrantek z Ukrainy, głównie pomocy domowych, opiekunek osób starszych oraz niań z Warszawy i okolic. Kobiet, które nie tylko mają ograniczony kontakt ze społeczeństwem przyjmującym, ale i z innymi imigrantami. Chcemy im zapewni

szkolenia, miejsce do spotkań i integracji, pokaza

dobre praktyki wybranych polskich organizacji kobiecych działających na szczeblu lokalnym. Rezultatem realizacji projektu jest stworzenie grupy przeszkolonych i aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje by kontynuowa

w przyszłości działania na rzecz ww. wykluczonej grupy imigrantek.

Za okres maj-grudzień 2014r. zorganizowaliśmy około 22 spotkań cyklicznych, 11 warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych. Zorganizowałyśmy 4 szkolenia dla uczestniczek Klubu i były one poświęcone nauce umiejętności miękkich, zwłaszcza planowania działań, odpowiedzialności, pracy w grupie, itd.

W ramach Klubu powstał zespół śpiewaczy „Kalyna” złożony z kobiet-migrantek, który miał okazję już wielokrotnie zaprezentować się przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych.

Projekt Klub Ukraińskich Kobiet został zaprezentowany w Biuletynie Migracyjnym, OBM Uniwersytetu Warszawskiego: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/48-czerwiec-2014/klub-ukrainskich-kobiet

Strona Klubu na Facebook: www.facebook.com/KlubUkrainok

4. Obchody 23. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

24 sierpnia 2014r. w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu odbyły się obchody 23. rocznicy niepodległości Ukrainy. Była to pierwsza impreza organizowana wspólnie przez imigrantów z Ukrainy – Fundację „Nasz Wybór” oraz ukraińską mniejszość narodową – Związek Ukraińców w Polsce oraz Polaków – od lat sympatyzujących z Ukrainą.

Obok głównego celu spotkania jakim było uczczenie rocznicy niepodległości Ukrainy organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń, które prezentowały kulturę, sztukę i historię Ukrainy.

W programie imprezy znalazły się dyskusje publiczne:

 • „Ukraina 1991 – kulisy niepodległości. Współczesne reminiscencje” panelistami której byli dr Kazimierz Wóycicki (UW), dr Andrzej Szeptycki (UW), Stanisław Fedorczuk, politolog z Doniecka;

 • „Krym i Tatarzy Krymscy po aneksji. Co dalej?, w której udział wzięli Nedim Usejnow, Lenur Kerymov, Paweł Kazaniecki;

 • „Ukraina oczami Jacka Kuronia” przy współudziale żony Jacka Kuronia - Danuty Kuroń oraz aktora Andrzeja Seweryna. W trakcie spotkania wystąpił zespół „Dziczka”, a spotkanie poprowadziła Izabella Chruślińska.

Dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności praktycznych, bądź podniesieniem już posiadanych, przewidziano warsztaty. Były to m.in.: warsztaty pisania ikon, warsztaty ukraińskiej sztuki walki „Boyowy Hopak”, warsztaty kuchni ukraińskiej, warsztaty taneczne oraz warsztaty dla najmłodszych „Ukraińska bajka”. W ramach warsztatów, można było również wyrzeźbić instrumenty muzyczne z warzyw i owoców oraz na nich zagrać. Zadbali o to twórcy jedynej w Polsce warzywnej orkiestry – „Paprykalaby”.

Uczestnikom wydarzenia towarzyszyła również ukraińska muzyka. I to zarówno ta w wykonaniu gości zza wschodniej granicy, jak i zespołów mniejszości narodowych w Polsce. Na scenie Nowego Fortu wystąpił zespół „Burdon” jeden z najbardziej ciekawych i intrygujących zespołów folkowej sceny Ukrainy; Urjane Kenżikajewa - nazywana głosem duszy krymsko-tatarskiego narodu oraz tatarską Edith Piaf; „Rodyna” – wielopokoleniowy zespół śpiewaczy z Dubiażyna na Podlasiu, kultywujący obrzędy i tradycje Ukraińców Podlasia oraz dziecięco-młodzieżowy zespół „Ranok” z Bielska Podlaskiego, jeden z najlepszych zespołów śpiewu białego w Polsce prezentujący kulturę ukraińskojęzycznej części Podlasia.

W trakcie obchodów odbył się również wernisaż wystawy prac artystów z Odessy «God save Ukraine/Боже, храни Украину/Боже, Україну збережи», projekcja ukraińskiego filmu dokumentalnego W. Koczura „Ukraiński Związek Helsiński – kierunek zmian” , a także prezentacje wyrobów ukraińskiego rękodzieła ludowego, ukraińskich wydawnictw muzycznych, publikacji książkowych oraz stoiska organizacji ukraińskich z Warszawy.

W czasie całodniowej imprezy zaprezentowały się również organizacje pozarządowe działające na rzecz imigrantów, zrzeszone w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji (IOM). Przedstawiciele tych instytucji mieli możliwość zaprezentowania (ze sceny i poza nią) oferty informacyjnej i pomocowej skierowanej do imigrantów.

Współorganizatorem imprezy była Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy. Patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” (październik 2014). Projekt realizowany był w ramach Projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” i współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach spotkania eksperckiego „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji przeprowadzono szereg dyskusji otwartych, dyskusji w grupach roboczych na temat najbardziej aktualnych kwestii i problemów, związanych z pobytem Ukraińców w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicieli organizacji, będące członkami Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji oraz przedstawiciele innych organizacji z całej Polski, które działają na rzecz migrantów z Ukrainy.

Jednym z ważnych celów spotkania było zebranie i podsumowanie problemów, z którymi borykają się migranci z Ukrainy w Polsce. Zebrane materiały planujemy wykorzystać w ramach kontynuacji przedsięwzięcia, zorganizowanie dużego forum lub szeregu spotkań eksperckich o podobnej tematyce. W taki sposób planujemy opracować kampanie informacyjną na rzecz lepszego zrozumienia problemów migrantów z Ukrainy w Polsce (w tym nowopowstałej kwestii „wymuszonej migracji” ze wschodnich i południowych rejonów Ukrainy oraz praw wyborczych migrantów na poziomie lokalnym) i wdrożyć tę kampanie w życie przy współpracy z członkami Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

Rekomendacje ze spotkania są dostępne na stronie: http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/792-podsumowania-pracy-grup-roboczych-spotkania-eksperckiego-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-efektywno%C5%9Bci-dzia%C5%82a%C5%84-dla-migrant%C3%B3w-z-ukrainy-w-polsce%E2%80%9D

6. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej”, Projekt realizowany był przez Fundację „Nasz Wybór” oraz organizację pozarządową Młodzieżowe Stowarzyszenie „A priori” (Lwów, Ukraina). Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie"- RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Główny cel projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej” – aktywizacja środowiska młodych ludzi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu starosamborskiego (obwód lwowski, Ukraina) – był realizowany poprzez szereg działań:

 1. Organizacja Szkoły Letniej w Ławrowie, która była pewnego rodzaju think tankiem projektu. Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z Polski i Ukrainy. Przedmiotem zajęć szkoły letniej były nie tylko kwestie pamięci lokalnej w szerokim kontekście, lecz również analiza rodzinnych historii mieszkańców wsi.

 2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów starszych klas szkoły nr 1 miasta Stary Sambór (aktywizacja młodzieży lokalnej na temat pamięci lokalnej.

 3. Opracowanie projektu publikacji „Ławrów: genius loci” (podsumowanie wykonanych prac). Publikacja jest dostępna na stronie: http://naszwybir.pl/lawrow/

7. Ukraiński Dom w Warszawie (sierpień 2014-obecnie), ul. Zamenhofa 1 - miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw w Warszawie. Fundacja prowadzi ten dom, a jego powstanie było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i obowiązki prowadzenia Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. Od niemal od pierwszych dni od przekazania pomieszczeń we władanie Fundacji, w Ukraińskim Domu odbywają się zajęcia śpiewu białego, zajęcia ukraińskiej sztuki walki „Bojowy Hopak”, seminaria, warsztaty i zebrania innych organizacji, które na terenie Warszawy działają na rzecz imigrantów. W Domu działa Klub Ukraińskich Kobiet oraz działają różne inicjatywy obywatelskie. Ponadto, w Ukraińskim Domu Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi klubik dziecięcy „Rękawiczka”. Są to otwarte, weekendowe zajęcia dedykowane dla dzieci ukraińskich i polskich.

8. Wydarzenie „Puls Ukrainy” w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie, 29-30 listopada 2014r. Organizator: Moda Na Czytanie. Partnerzy: Fundacja „Nasz Wybór”, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo „Wielka Litera”. Przez 2 dni odbywały się wydarzenia, związane z kulturą ukraińską oraz obecnym – wojennym – życiem na Ukrainie. W programie były prezentację książek (na przykład książki wywiadu z Jurijem Andruchowyczem o Ukraińskim Majdanie), koncerty, spotkania z wolontariuszami z PAH, którzy pracują w strefie ATO w Ukrainie. Fundacja zorganizowała warsztaty kulinarne, warsztaty dla dzieci, przedstawiciel Fundacji moderował jedną z dyskusji, zespół kobiecy „Kalyna” wystąpił z koncertem.

9. Działania wspierające Ukrainę

Z początkiem Rewolucji Godności Fundacja i jej członkowie aktywnie włączyli się w działania wspierające Rewolucję. Niektóre z działań:

 • Przedstawiciele Fundacji od pierwszych dni Rewolucji byli współorganizatorami i współprowadzącymi protestów pod Ambasadą Ukrainy i ambasadami innych krajów w Polsce;

 • Zaangażowaliśmy się w informowanie społeczeństwa polskiego o wydarzeniach w Ukrainie. Członkowie Fundacji oraz osoby z nią związane, to historycy, socjologowie, politolodzy, zajmujący się zawodowo badaniem przemian politycznych i społecznych w Ukrainie. Aktywnie włączyli się oni w działania informacyjne i kontakty z mediami. Przedstawiali Polakom ukraiński punkt widzenia. Byli to głównie Yuriy Taran i Olga Popovych.

 • Olha Popovych reprezentowała Fundacje w debatach na temat obecnej sytuacji w Ukrainie:

1) Debata Studytok: Ukraińscy nacjonaliści, polskie strachy i rosyjska propaganda. (Bar Studio, Warszawa, 17 lutego 2014r.)

2) Wieczór ukraiński w ramach spotkań z cyklu "Ambasady z wizytą w Domu Kultury "Zacisze". (Dom Kultury „Zacisze” w dzielnicy Targówek, Warszawa, 20 maja 2014r.)

3) Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSM "Rosyjski imperializm a ukraiński nacjonalizm wobec Polski jako członka sojuszu północnoatlantyckiego" (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 6 listopada 2014r.)

4) Od początku 2014 r. ona jest członkiem-założycielem Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą (Profil działalności - społeczeństwo, dialog polsko-ukraiński).

 • Uznaliśmy, że Ukraińcy mieszkający w Polsce również na bieżąco powinni być informowani o wydarzeniach w Ukrainie oraz o możliwościach pomocy swoim współobywatelom. Robiliśmy to za pośrednictwem prowadzonego przez nas od ponad 3 lat portalu internetowego oraz miesięcznika „Nasz Wybór”.

 • Taras Shumeyko, członek Rady Fundacji aktywnie uczestniczył w wydarzeniach na Majdanie w najbardziej gorące dni i godziny. Relacjonował wydarzenia na portalu naszwybir.pl oraz na łamach miesięcznika. W trakcie Rewolucji oraz po niej współpracował z wieloma zagranicznymi agencjami informacyjnymi oraz pomagał relacjonować wydarzenia z regionu objętego wojną.

 • Włączyliśmy się w kampanię informacyjną skierowaną do obywateli Ukrainy w Polsce w sprawie udziału w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 2014 roku. Przygotowaliśmy materiały informacyjne na temat zasad udziału w wyborach za granicą, szereg artykułów oraz spotkań informacyjnych.

 • Fundacja zaangażowała się również w działania pomocowe na rzecz ludzi, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych na wschodzie Ukrainy oraz ukraińskiej armii. Nasza aktywność skupia się na:

 • Wspieraliśmy Komitet Społeczny Ukraińska Obywatelska Inicjatywa w prowadzeniu zbiórki odzieży, medykamentów oraz artykułów spożywczych dla ukraińskich żołnierzy.

 • Wspieraliśmy świąteczną zbiórkę rzeczy dla dzieci żołnierzy, którzy zginęli w strefie ATO.

 • Prowadziliśmy dwie zbiorki: „Pomagaj Ukrainie” oraz „Akcja Zimno”.

10. Inne działania integracyjne oraz promujące integracje migrantów w Polsce

 • Prezes Fundacji, Myroslava Keryk brała udział w szeregu konferencji oraz debat publicznych poświęconych zagadnieniom sytuacji migrantów na rynku pracy w Polsce oraz działań integracyjnych skierowanych do nich.

 • Tetyana Rodnyenkova brała udział w debacie migracyjnej Polska katastrofa demograficzna?! Co to znaczy?! w ramach wystawy Marthy Rosler dla CSW "Poradnik dla zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce?" (luty 2014) - panelistka; w konferencji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Ambasadorzy Przemian w Regionie" (czerwiec 2014) – uczestnik; w konferencji Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji „Wielokulturowe miasta – migranci częścią społeczności lokalnych” (grudzień 2014) – panelista.

  • Prowadziła również warsztaty o kulturze ukraińskiej:

  • „Gdzie spotyka się kultura ukraińska z kulturą polską?” (Muzeum Historii Żydów Polskich) (luty 2014)

  • „Tradycyjne lalki-motanki: ukraiński eco-art” (Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, listopad 2014).

 • Przedstawicielki Fundacji wystąpiły na Konferencji Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji "Wielokulturowe miasta – migranci częścią społeczności lokalnych", zorganizowaną przez IOM Polska, 18.12.2014r.

 • Ponadto, zarówno Fundacja „Nasz Wybór” jak i prezes Myroslava Keryk zostały nominowane do nagrody Złote Wachlarze 2014. Nagrody za najlepsze działania na rzecz imigrantów. Strona konkursu: www.złotewachlarze.pl.

Część III

Referencje osób działających w Fundacji Nasz Wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury.

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, prawnik, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz, koordynatorka projektów.

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym, zajmuje się również analizą ukraińskiej sceny politycznej.

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

Iryna Polets – socjolog, obroniła doktorat w Polskiej Akademii Nauk, wykładowczyni Uczelni Łazarskiego.

Romana Felks – księgowa, działa na rzecz wspólnoty ukraińskiej w Polsce.

Lesya Kostina – ekonomistka, w Polsce pracuje jako pomoc domowa. Inicjatorka akcji abolicyjnej dla migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce.

Część IV

W roku sprawozdawczym 2014 Fundacja Nasz Wybór Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach oraz seminariach, które mają na celu podwyższenie ich kwalifikacji i kompetencji pracy w organizacji pozarządowej.

Część V

Fundacja Nasz Wybór jest członkiem kilku koalicji organizacji działających na rzecz migrantów na poziomie lokalnym, krajowym i Europejskim.

a) Fundacja jest członkiem oraz uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy na Rzecz Integracji”. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

b) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem „Forum Cudzoziemców” ustanowionego przy Wojewodzie Mazowieckim. Niniejsze Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów oraz instytucje państwowe zajmujące się migrantami w Polsce. Członkowie Fundacji regularnie uczestniczą w posiedzeniach Forum.

c) Fundacja Nasz Wybór była członkiem Europejskiego Forum Integracyjnego (European Integration Forum) od 2010 r. do 2014 Forum było koordynowane przez Europejską Komisję oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm). Obecnie Forum zostało przekształcone w Europejskie Forum Migracyjne. Fundacja planuje uczestniczyć w jego działaniach.

Europejskie Forum Integracyjne było platformą dialogu na temat integracji migrantów, pozwala organizacjom społeczeństwa obywatelskiego prezentować poglądy na temat integracji migrantów oraz dyskutować nad wyzwaniami i priorytetami polityki integracyjnej z przedstawicielami instytucji Europejskich.

Lista uczestników tego Forum reprezentujących Polskę każdorazowo zatwierdzana była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja Nasz Wybór był jedną z dwóch organizacji reprezentujących Polskę na tych spotkaniach.

d) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Koalicji Na rzecz Kontynentu Europa nie podzielonego wizami - Visa Free Europe (Coalition for the European Continent Undivided by Visa Barriers – Visa Free Europe). Koalicja ma na celu wspólne działania dla przyspieszenia procesu liberalizacji polityki wizowej UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja) i Rosja. Koalicja ma ponad 30 członków – organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy.

e) Fundacja „Nasz Wybór” jest współzałożycielem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (www.cw.org.pl) – miejsca integracji migrantów oraz społeczeństwa przyjmującego oraz Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie - sieci organizacji reprezentujących cudzoziemców w Polsce oraz 21 różnorodnych organizacji pozarządowych wspierających imigrantów i działających w obszarze wielokulturowości. Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas przygotowań rozdziału dot. różnorodności kulturowej w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

Prezes Fundacji „Nasz Wybor” Myroslava Keryk jest przewodniczącą Rady Fundacji, a członek Zarządu Tetyana Rodnyenkova była członkinią Komisji Rewizyjnej.

Część VI

W roku 2014r. Rada Fundacji Nasz Wybór przyjęła uchwałę w dniu 30 czerwca 2014 roku, w której Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2013; zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym 2013 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

W roku 2014 nie było zmian osobowych w składzie Zarządu i Rady Fundacji. Fundacja zmieniła swój adres i obecnie adres fundacji jest następujący: ul. Zamenhofa 1, 00-153, Warszawa. Wprowadzono zmiany w statucie Fundacji. Na Walnym Zgromadzeniu członków Fundacji 12 listopada 2014 r. przyjęto następujące zmiany w Statucie Fundacji „Nasz Wybór”:

W § 11 dodaje się punkty 10-14 w brzmieniu:

 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

 3. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 5. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

W § 12 dodaje się punkty 10-15 w następującym brzmieniu:

10) Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

11) Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

13) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

14) Działalność wydawnicza

15) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej sytuacji osobom.

W § 13 dodaje się zdanie następującej treści:

„W celu realizacji zadań statutowych oraz celów pożytku publicznego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.”

Dodaje się § 15a w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań statutowych oraz wymogów ustawy regulującej działalność organizacji pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać pracowników.”

W § 17 pkt. 3 dodaje się podpunkty g-i w brzmieniu:

g) dochodów z odpłatnej działalności promocyjnej i reklamowej

h) wpływów z działalności statutowej

i) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Dodaje się § 18a w brzmieniu:

„Fundacja ma prawo do przekazywania darowizn oraz wspierania innych organizacji”.

W § 31 po słowach „Rada Fundacji” dodaje się słowa:

„zwykłą większością głosów”.

Zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego

Część VII

Za rok obrotowy 2014 Fundacja „Nasz Wybór” miała przychody (w tym m.in. dotacje, darowizny) w wysokości 675 508,32 zł.

Wynik finansowy ogółem organizacji na koniec 2014 r. – 49 948,93zł

W roku 2014 Fundacja otrzymała środki ze źródeł publicznych (w  tym dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Funduszy EOG) w wysokości 451 277,18zł, środki te zostały przekazane przez administrację publiczną z Polski. Natomiast za pośrednictwem innej instytucji lub organizacji krajowej Fundacja otrzymała 99 761,22zł.

Fundacja pozyskała środki z darowizn w wysokości 48 825,80zł.

Ponadto, w ramach odpłatnej działalności statutowej pozyskała – 72 293,60zł. Były to środki z reklam umieszczanych na portalu internetowym naszwybir.pl oraz w miesięczniku „Nasz Wybir”.

W roku 2014 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości – 631 609,74zł i wszystkie z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Fundacja poniosła następujące koszta: amortyzacja - 11 272,88zł; zużycie materiałów i energii – 27 518,82zł; usługi obce –125 528,69zł; podatki i opłaty- 1 048,04 zł; wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 464 527,31zł; inne – 1 697,28zł. W 2014 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie stosunku pracy. 55 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych realizowało zadania w ramach projektów/grantów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. W wymienionym okresie, Fundacja nie wypłacała żadnych premii ani innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, gdyż jak wspomniano powyżej nie zatrudniała pracowników etatowych.

Fundacja „Nasz Wybor” nie prowadzi działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu nie pobierali żadnych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji. Ponadto, z tytułu umów zlecenia (w związku z realizacją projektów) wypłaconych zostało 464 527,31 zł. We wspomnianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek podmiotom zewnętrznym, nie nabywała papierów wartościowych, nieruchomości ani środków trwałych. Fundacja dysponuje rachunkami bankowym w banku Nordea Bank Polska S.A., na którym na koniec roku 2014 znajdowało się 125 681,35 zł. W okresie sprawozdawczym aktywa Fundacji wyniosły 137 311,76 zł natomiast zobowiązania 10 262,83zł.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty administracji państwowej i samorządowej.

W okresie sprawozdawczym wszystkie zobowiązania podatkowe wobec urzędu skarbowego odprowadzane były na bieżąco, Fundacja nie miała żadnych zaległości wobec US i ZUS.

Fundacja Nasz Wybór składa deklaracje: PIT-4R; PIT-8AR; CIT-8; CIT-8/O oraz CIT-D. Fundacja deklaracje składała w terminie. Nie zalegała i nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych.

W roku 2014 nie było kontroli działalności Fundacji.

Łącznie działalnością Fundacji w roku 2014 było objętych ponad 200 tys. osób.

Myroslava Keryk

Prezes Fundacji

 

 

**********************************************************************************************************************************

Warszawa, dn. 30.06.2014

Fundacja Nasz Wybór

ul. Żymirskiego 5/15

04-045 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

KRS:  0000342283

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

Część I

 

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żymirskiego 5, m. 15.

· Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

· NIP: 1132788882

· REGON: 142115753

 • KRS:  0000342283

· Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkova – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

· Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Olga Popovych, Taras Shumeyko, Lesya Kostina, Romana Feliks, Iryna Polets.

 

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 

1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

3.promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

 

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

 

Część II

W roku 2013 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące projekty:

1. Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion – w projekcie wzięło udział pięć krajów: Finlandia, Austria, Francja, Czechy i Polska. Koordynatorami projektu były przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w każdym z uczestniczących krajów. Uczestnikami projektu były także organizacje pozarządowe, które pracują z młodzieżą migrancką oraz lokalne władze. Polskę w tym projekcie reprezentowała Fundacja „Nasz Wybór” oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, instytucjonalnym partnerem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a koordynatorem – biuro IOM w Warszawie.

Celem projektu było wypracowanie uniwersalnego modelu działania młodzieżowej organizacji imigranckiej, w oparciu o badania przeprowadzone w organizacjach imigranckich działających w krajach-uczestnkach projektu oraz zebranie wszystkich zgromadzonych informacji na internetowej platformie szkoleniowej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto, działania i efekty projektu prezentowane były na ogólnokrajowych sympozjach (http://polski.naszwybir.pl/wideo/item/128-iyouth), szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji działających na rzecz migrantów.

W okresie sprawozdawczym (22 lutego 2013) w Brukseli odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, w którym wzięło udział ponad 60 osób z 24 krajów europejskich. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Komisji Europejskiej, europarlamentarzystów, przedstawicieli organów administracji publicznej, a także reprezentacji wielu europejskich organizacji pozarządowych.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników trwającego od 18 miesięcy projektu oraz przedstawienia rekomendacji skierowanych zarówno do samych młodzieżowych organizacji migranckich jak i do organów administracji publicznej współpracujących z organizacjami immigranckimi. W trakcie spotkania zaprezentowana została również Internetowa Platforma Szkoleniowa iYouth, będąca miejscem, w którym zebrane zostały materiały teoretyczne, szkoleniowe oraz przykłady dobrych praktyk ze wszystkich krajów i organizacji uczestniczących w projekcie.

Więcej informacji o projekcie na:  http://www.iom.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=169.

Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej oraz budżetów partnerów instytucjonalnych krajów uczestniczących w projekcie.

 

2. „Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja” (Partner) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w Polsce przez Uczelnię Łazarskiego.

Głównym celem projektu było zapoczątkowanie, ocena i wsparcie w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE procesów rozwoju różnorodności (diversity development) uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw. Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości i rozwój praktycznych narzędzi służących promowaniu rozwoju różnorodności w partiach politycznych szczególnie na poziomie narodowym. Ponadto przyczynić się miał do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne. Podnieść ma także pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym. Fundacja „Nasz Wybór” była partnerem ze strony organizacji migrantów i była zaangażowana w badania jako ekspert, dyskutant podczas warsztatów oraz recenzent wyników badań.

Więcej o projekcie: http://www.lazarski.pl/dzialalnosc-naukowa/projekty-badawcze/art,10,roznorodnosc-w-programach-partii-politycznych-organizacja-i-reprezentacja.html

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 

3. „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce II” (styczeń – czerwiec 2013) – Projekt stanowił kontynuację zakończonych z powodzeniem projektów: „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce” oraz „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce II”, które realizowane były przez naszą Fundację we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”. «Nasze Słowo» to wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Pojawił się na fali odwilży politycznej w połowie lat 50. XX. Jego wydawcą jest Związek Ukraińców w Polsce. Od sierpnia 2007 roku pracą tygodnika kieruje Jarosław Prystasz. Gazeta ma dodatki miesięcznik „Nasza Kultura” i miesięcznik dla dzieci „Switanok”. (http://nslowo.pl).

W ramach projektu wydawany był bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane były dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które miały dwojaki charakter. Po pierwsze, były to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, była to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy - nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 7 numerów pisma (6 w ramach ww. projektu oraz 1 ze środków własnych Fundacji). Ponadto zorganizowanych zostało 6 spotkań z czytelnikami.

Należy dodać, że 28 marca 2013 na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej poświęconej sprawom integracji – European web site on integration znalazła się informacja o gazecie i portalu Nasz Wybir, jako przykład dobrych praktyk integracyjnych. Jest to niezwykle ważna i bardzo szeroka, bo na poziomie paneuropejskim, promocja naszego przedsięwzięcia. http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=34030.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 

4. Projekt „Międzykulturowy Świat Bajki. Warsztaty integracyjno-artystyczne dla dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) odbył się w maju 2013 roku. Projekt był skierowany do dzieci migrantów oraz przedstawicieli społeczności lokalnej w Warszawie.

Projekt „Międzykulturowy świat bajki” miał na celu rozwój myślenia kreatywnego dzieci społeczności migrantów z Ukrainy w Polsce poprzez organizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci lokalnej społeczności migrantów z Ukrainy w Polsce. Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności kreatywnych, fantazji i wyobraźni dzieci migrantów, wykorzystanie owych umiejętności w życiu codziennym. Warsztaty motywowały zwiększenie śmiałości i pewności siebie dzieci migrantów, rozwój nawyków samo reprezentacji, pewności swojej kultury i tradycji. Ważnym komponentem warsztatów był komponent edukacyjny. Cykl warsztatów był tematycznie połączony jednym tematem – tematem bajki. Bajka – to uniwersalny język, powołany do walczenia stereotypów w młodym wieku, jest to środek poznania swoich korzeni, zainteresowania kulturą. Bajka jest narzędziem edukacyjnym. Dzieci poznają wielu bohaterów świata bajki, które występują w bajkach narodów Europy Środkowo- Wschodniej. Są one wskaźnikiem z jednej strony wspólnych źródeł kulturowych, z innej – podkreślenia własnej indywidualności, samobytności kulturowej. Warsztaty były skierowane do dzieci dwóch grup wiekowych: 6-8 i 9-12 lat. Dla dwóch grup był stworzony osobny program warsztatów z uwzględnieniem wymagań wiekowych.

Po zakończeniu projektu była zorganizowana wystawa prac uczestników warsztatów – jak dla Ukraińców, tak i dla Polaków, przedstawicieli społeczności lokalnej. W ten sposób zaprezentowaliśmy pozytywny obrazek Ukraińców społeczności lokalnej, staraliśmy się wzbudzić zainteresowanie Polaków kulturą wschodnich sąsiadów.

 

Część III

Referencje osób działających w Fundacji Nasz Wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz.

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

 

Iryna Polets – socjolog, obroniła doktorat w Polskiej Akademii Nauk.

 

Romana Felks – księgowa, działa na rzecz wspólnoty ukraińskiej w Polsce.

 

Lesya Kostina – ekonomista, w Polsce pracuje jako pomoc domowa. Inicjatorka akcji abolicyjnej dla migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce. Członkini Kongresu Kobiet Pomorza.

 

Część IV

W roku sprawozdawczym 2013 Fundacja Nasz Wybór Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach oraz seminariach, które mają na celu podwyższenie ich kwalifikacji i kompetencji pracy w organizacji pozarządowej.

Część V

Fundacja Nasz Wybór jest członkiem kilku koalicji organizacji działających na rzecz migrantów na poziomie lokalnym, krajowym i Europejskim.

 

 

a) Fundacja jest członkiem oraz uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy”. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 

b) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem „Forum Cudzoziemców” ustanowionego przy Wojewodzie Mazowieckim. Niniejsze Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów oraz instytucje państwowe zajmujące się migrantami w Polsce. Członkowie Fundacji regularnie uczestniczą w posiedzeniach Forum.

 

c) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Europejskiego Forum Integracyjnego (European Integration Forum) od 2010 r. Forum jest koordynowane przez Europejską Komisje oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny(http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm).  od 2010. Członkowie Fundacji Iwona Trochimczyk-Sawczuk oraz Myroslava Keryk w 2013 r. dwukrotnie uczestniczyły z posiedzeniach Forum, które odbywały się w Brukseli (Belgia).

Europejskie Forum Integracyjne jest platformą dialogu na temat integracji migrantów, pozwala organizacjom społeczeństwa obywatelskiego prezentować poglądy na temat integracji migrantów oraz dyskutować nad wyzwaniami i priorytetami polityki integracyjnej z przedstawicielami instytucji Europejskich.

Lista uczestników tego Forum reprezentujących Polskę każdorazowo zatwierdzana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja Nasz Wybór jest jedną z dwóch organizacji reprezentujących Polskę na tych spotkaniach.

W dniach 4-5 czerwca 2013r. prezes Fundacji, Myroslava Keryk reprezentowała Polskę podczas prac IX Zgromadzenia. Spotkanie poświęcone było Integracji młodych migrantów ze społeczeństwem  europejskim i było okazją, aby zaprezentować uczestnikom Forum dobre praktyki integracyjne realizowane przez Fundację „Nasz Wybór”.

 

d) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Koalicji Na rzecz Kontynentu Europa nie podzielonego wizami - Visa Free Europe (Coalition for the European Continent Undivided by Visa Barriers – Visa Free Europe). Koalicja ma na celu wspólne działania dla przyspieszenia procesu liberalizacji polityki wizowej UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja) i Rosja. Koalicja ma ponad 30 członków – organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy.

 

e) Fundacja „Nasz Wybór” jest Członkiem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (www.cw.org.pl) - sieci organizacji reprezentujących cudzoziemców w Polsce oraz 15 różnorodnych organizacji pozarządowych wspierających imigrantów i działających w obszarze wielokulturowości. Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas przygotowań rozdziału dot. różnorodności kulturowej w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

20 grudnia 2013 roku Fundacja „Nasz Wybór" wraz z organizacjiami: Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic", Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art” w imieniu szerokiej koalicji organizacji pozarządowych ustanowiły Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Prezes Fundacji „Nasz Wybor” Myroslava Keryk weszła do składu Rady Fundacji, a członek Zarządu Tetyana Rodnyenkova do Komisji Rewizyjnej.

 

Część VI

 

W roku 2013r. Rada Fundacji Nasz Wybór przyjęła uchwałę w dniu 25 czerwca 2013 roku, w której Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2012; zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym 2012 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

W roku 2013 nie było zmian osobowych w składzie Zarządu i Rady Fundacji.

Część VII

Za rok obrotowy 2013 Fundacja „Nasz Wybór” miała przychody (w tym m.in. dotacje, darowizny) w wysokości 175 658,83zł.

Wynik finansowy ogółem organizacji na koniec 2013 r. –  6 050,35zł

W roku 2013 Fundacja otrzymała środki ze źródeł publicznych (w tym dotacje z ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Komisji Europejskiej) w wysokości 143 391,32zł, środki te zostały przekazane przez administrację publiczną z Polski. Natomiast za pośrednictwem innej instytucji lub organizacji krajowej Fundacja otrzymała 3 865,91zł.

Fundacja pozyskała środki z darowizn w wysokości 18 684,00zł.

Ponadto, w ramach odpłatnej działalności statutowej pozyskała – 12 193,08zł. Były to środki z reklam umieszczanych na portalu internetowym naszwybir.pl oraz w miesięczniku „Nasz Wybir”.

W roku 2013 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości – 169 608,48zł i wszystkie z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Fundacja poniosła następujące koszta administracyjne: zużycie materiałów i energii – 1 432zł; usługi obce –24 778zł; podatki i opłaty- 400 zł; wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 117 238zł; inne – 855zł. W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie stosunku pracy. 17 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych realizowało zadania w ramach projektów/grantów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. W wymienionym okresie, Fundacja nie wypłacała żadnych premii ani innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, gdyż jak wspomniano powyżej nie zatrudniała pracowników etatowych.

Fundacja „Nasz Wybor” nie prowadzi działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu nie pobierali żadnych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji. Ponadto, z tytułu umów zlecenia (w związku z realizacją projektów) wypłaconych zostało 117 238,25 zł. We wspomnianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek podmiotom zewnętrznym, nie nabywała papierów wartościowych, nieruchomości ani środków trwałych. Fundacja dysponuje rachunkiem bankowym w banku Nordea Bank Polska S.A., na którym na koniec roku 2013 znajdowało się 11 567,65 zł. W okresie sprawozdawczym aktywa Fundacji wyniosły 13 407,21zł natomiast zobowiązania 6 856,86zł.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty administracji państwowej i samorządowej.

W okresie sprawozdawczym wszystkie zobowiązania podatkowe wobec urzędu skarbowego odprowadzane były na bieżąco, Fundacja nie miała żadnych zaległości wobec US i ZUS.

Fundacja Nasz Wybór składa deklaracje: PIT-4R; PIT-8AR; CIT-8; CIT-8/O oraz CIT-D. Fundacja deklaracje składała w terminie. Nie zalegała i nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych.

W roku 2013 nie było kontroli działalności Fundacji.

Łącznie działalnością Fundacji w roku 2013 było objętych ok. 57750 osób.

 

Myroslava Keryk

Prezes Fundacji

 

 

 

Więcej…
 
Sprawozdanie za lata 2010 i 2011

Warszawa, dn. 30.05.2012

Fundacja Nasz Wybór

ul. Żymirskiego 5/15

04-045 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

 

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żymirskiego 5, m. 15.

· Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

· NIP: 1132788882

· REGON: 142115753

· Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkova – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

· Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Olga Popovych, Taras Shumeyko.

 

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 

1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

3.promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

 

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

 

3. W roku 2011 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące projekty:

 

1. Projekt „ZASOBY INFORMACYJNE DLA MIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE”, w ramach którego wydajemy gazetę dla migrantów z Ukrainy (w wersji papierowej i internetowej) oraz organizujemy spotkania dla migrantów. Projekt finansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Termin realizacji projektu – 1.07.2011-30.06.2012.

Założenia projektu

Projekt jest realizowany przez Fundację „Nasz Wybór”, zrzeszającą imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce oraz Redakcję „Naszego Słowa”. Z przeprowadzonego przez Fundację pilotażu, do przeprowadzenie którego skłoniły nas wcześniejsze obserwacje wynika, że w Polsce funkcjonuje znacząca liczba obywateli Ukrainy, którzy nie poznali języka polskiego w stopniu pozwalającym im na uzyskanie niezbędnych informacji czy też dopełnienie formalności w języku polskim. Niewątpliwie związane jest to z kwestią braku programów integracyjnych, których elementem byłaby bezpłatna (lub chociażby w zasięgu możliwości finansowych) nauka języka polskiego dla imigrantów zarobkowych zza wschodniej granicy Polski.

Celem projektu jest wydawanie papierowego bezpłatnego miesięcznika po ukraińsku dla imigrantów z Ukrainy oraz rozbudowanie strony internetowej „Naszego Wyboru” prezentujących podstawową wiedzę dotyczącą historii, instytucji, aspektów społeczno - gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości społeczeństwa polskiego w zrozumiałym-ukraińskim języku. Ponadto, planujemy zamieszczanie informacji o przepisach prawnych i sprawach związanych z codziennym życiem imigrantów w Polsce. Tak więc projekt spełnia dwie podstawowe w procesie integracji funkcje: informacyjną oraz doradczą. Tak duży nacisk kładziemy na bezpłatny i papierowy miesięcznik w związku ze specyfiką imigrantów ukraińskich mieszkających i pracujących w Polsce. Część z nich nie ma dostępu do Internetu albo nie potrafi się nim posługiwać.

Zamieszczane przez nas materiały będą służyć, po pierwsze, integracji ukraińskiej społeczności imigranckiej w Polsce, po drugie, integracji ze społeczeństwem przyjmującym przez lepsze zrozumienie zasad i reguł społeczeństwa obywatelskiego, po trzecie, wspierać dialog międzykulturowy. Zarówno na stronie internetowej oraz w bezpłatnym miesięczniku wydawany integracji m w języku ukraińskim informować będziemy o bieżącej ofercie „Centrum Powitania w Warszawie” (którego jednym ze współtwórców jest „Nasz Wybór”) finansowanego przez Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Partnerem w naszym projekcie jest Związek Ukraińców w Polsce reprezentowany przez Redaktora Naczelnego i Redakcję Tygodnika „Nasze Słowo”, od ponad pięćdziesięciu lat ukazujący się w Polsce po ukraińsku. W związku z tym, liczyć możemy na wsparcie redaktorskie oraz pomoc na poszczególnych etapach publikacji naszego miesięcznika.

 

Cele projektu

- Integracje imigrantów z Ukrainy ze społeczeństwem przyjmującym poprzez wsparcie informacyjne i udzielanie porad. Działania realizowane w ramach projektu przyczyniają się do procesu włączania w polskie społeczeństwo osób, które na władają w stopniu wystarczającym językiem polskim. Zamieszczamy informacje o przepisach prawnych i sprawach związanych z codziennym życiem imigrantów w Polsce. Rozpowszechniamy wiedzę o instytucjach i organizacjach, w których imigranci mogą liczyć na merytoryczne wsparcie.

- Udzielenie pomocy migrantom, stosując zasadę per to per, czyli pomoc imigrantom za pomocą imigrantów. „Nasz Wybór” jest inicjatywą imigrancką, zawartość naszej strony internetowej i bezpłatnego miesięcznika w języku ukraińskim współtworzona jest przez imigrantów i polskich obywateli. Dzięki temu tworzą je osoby, które mając doświadczenie migracyjne wiedzą, co i w jakiej formie przekazać trzeba tym, dla których są to dopiero pierwsze lata w Polsce.

- Integracja obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce dla realizacji swoich potrzeb zawodowych, społecznych, kulturalnych. Na łamach wydawanej przez nas bezpłatnej gazety, a także na stronie internetowej „Naszego Wyboru” przedstawiamy imigrantom z Ukrainy podstawową wiedzę dotyczącą historii, instytucji, aspektów społeczno - gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości społeczeństwa polskiego w ojczystym - ukraińskim języku.

 

Działania w ramach projektu w 2011r.:

· Ukazało się 5 numerów miesięcznika „Nasz Wybir”.

· Zaczął działać portal informacyjny „Nasz Wybir” w języku ukraińskim i polskim.

 • Zostało zorganizowano siedem spotkań dla migrantów z Ukrainy w Polsce. Między innymi pierwsze spotkanie zostało połączone ze świętowaniem dwudziestolecia niepodległości Ukrainy, które odbyło się w Warszawie w pomieszczeniu Klasztory Ojców Bazylianów 28.08.2011r. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem przez Ambasadę Ukrainy w Polsce. Następne spotkanie 16 października 2011r. w Cerkwi na ul. Miodowej 16 było poświęcone prezentacji kolejnego numeru miesięcznika oraz portalu informacyjnego. 20 października 2011 r. odbyła się prezentacja miesięcznika na Uczelni Łazarskiego (kształci się tam wielu studentów z Ukrainy). Chcieliśmy dotrzeć z informacja o portalu i forum do młodszej publiczności.
 • Dwa szkolenia dla osób zaangażowanych w realizacje projektu: Pierwsze szkolenie dot. wprowadzenia w specyfikę prowadzenia miesięcznika. Odbyło się 22 lipca 2011r. uczestniczyło w nim 5 pracowników projektu (lista obecności i program szkolenia w załącznikach); Drugie szkolenie dot. utrzymywania kontaktów z mediami większościowymi. Odbyło się 27 lipca 2011r. Uczestniczyło w nim 5 pracowników projektu.
 • Fundacja Nasz Wybór podjęła współprace z szeregiem dziennikarzy, którzy zaangażowali się z tworzenie treści miesięcznika i portalu. Każdego miesiąca odbywały się Kolegia Redakcyjne, na których ustalano treść następnego numeru miesięcznika.

2. Projekt „MODELE INTEGRACJI I ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU: WZMACNIANIE ROLI MŁODZIEŻY MIGRANCKIEJ W SPOŁECZEŃSTWIE (iYouth)". Fundacja Nasz Wybór jest partnerem IOM (Międzynarodowej Organizacje z Migracji) w niniejszym projekcie. Termin realizacji projektu – 1.09.2011-28.02.2013r.

Założenia

Zaangażowanie i wsparcie młodzieżowych organizacji migranckich, sprzyjające integracji młodych imigrantów jest ważne. Organizacje te dają swoim rówieśnikom możliwość poważnej działalności oraz wspomagają proces ich rozwoju wewnętrznego, np.: poprzez przedstawianie wzorów do naśladowania oraz w zapewnieniu rówieśniczej pomocy dla młodych migrantów.

Potencjał tych organizacji w procesie ułatwiania integracji i zapobiegania wykluczeniu młodych ludzi migranckiego pochodzenia powinien być lepiej uświadamiany i wykorzystywany. Jednakże, podobnie jak organizacjom migranckim w ogóle, także  młodzieżowym organizacjom migranckim często brakuje możliwości i zdolności, aby aktywnie działać oraz skutecznie promować integrację młodych migrantów.

Włączenie młodzieżowych organizacji migranckich na poziomie krajowym i lokalnym do istniejących sieci, zapewnienie szkolenia oraz wymiany doświadczeń, są dobrymi środkami wsparcia rozwoju młodzieżowych migranckich organizacji oraz upoważnienia ich do działania w charakterze organizacji  wspomagających integrację.

Czym jest iYouth?

Projekt “Modele dla integracji oraz zapobieganie wykluczeniu: wzmocnienie i usamodzielnienie młodzieży migranckiej (iYouth)”, ma na celu wspomóc młodzieżowe organizacje migranckie w lepszej pracy na rzecz integracji oraz zapobieganiu wykluczenia młodych migrantów. Trzy główne formy działania to:

 • Wypracowanie i rozwój modeli oraz materiałów szkoleniowych na temat integracji i zapobiegania wykluczeniu;
 • Tworzenie możliwości rozwojowych dla młodzieżowych organizacji migranckich;
 • Wzrost świadomości oraz rozpowszechnienie wyników projektu;

 

1. OPRACOWANIE MODELI

Poprzez zbadanie polityk i praktyk w krajach partnerskich iYouth za pomocą narzędzia peer reviews projekt rozwinie nowe modele dla postępu w integracji oraz zapobieżenia wykluczeniu młodzieży migranckiej.

Modele te zostaną wprowadzone do publicznej platformy szkoleniowej on-line. Materiały będą dostępne w językach wszystkich krajów partnerskich oraz w języku angielskim.

 

2. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI ROZOWOJOWYCH

Krajowe szkolenie w każdym z krajów partnerskich ma za zadanie zapoznać szerokie spectrum organizacji młodzieżowych z platformą, jej zawartością oraz ustanowić i/lub umocnić relacje między organizacjami młodzieżowymi.

 

Stworzenie i prowadzenie przez młodzieżowe organizacje partnerskie działań pilotażowych, polegających na procesie transferu umiejętności od tych rówieśników, którzy je posiedli, do tych, którzy ich nie posiedli, w każdym z krajów partnerskich. Inicjatywy te, dadzą możliwość wykorzystania w praktyce materiałów szkoleniowych oraz tworzenia możliwości rozwojowych młodzieżowych organizacji migranckich.

3. WZROST ŚWIADOMOŚCI

Krajowe sympozja, w których wezmą udział wszyscy zainteresowani, w każdym z krajów partnerskich, przyczynią się do rozpowszechnienia informacji na temat wyników projektu oraz na temat sieci kontaktów między młodzieżowymi organizacjami, a odpowiednimi władzami.

 

Publikacja wydana po realizacji projektu oraz seminarium końcowe w Brukseli posłuży do rozpowszechnienia wyników projektu w UE oraz podniesienia świadomości społecznej w tej dziedzinie.

 

Więcej informacji na

www.iom.fi/iyouth

lub bezpośrednio

IOM POLSKA

JOANNA URBANIAK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

FUNDACJA NASZ WYBÓR

MYROSLAVA KERYK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORMIAŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

VERONIKA HOVHANNISYAN

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską, wprowadzany w życie przy współpracy z Biurami IOM, młodzieżowymi organizacjami migranckimi oraz instytucjami partnerskimi Austrii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji i Polski.

Partnerzy projektu

Projekt iYouth jest zarządzany przez IOM Helsinki przy współpracy Biur IOM w Marsylii, Pradze, Warszawie i Wiedniu.

MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE PARTNERSKIE

Austria: Interface Wien

Republika Czeska: Association for the Opportunities of Young Migrants (META o.s.)

Finlandia: Kanava ry

Francja: Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC)

Polska: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne i Fundacja Nasz Wybór

 

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI:

Austria: Austrian National Youth Council

Republika Czeska: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Finlandia: Departament Młodzieży miasta Helsinki

Francja: Ministerstwo Młodzieży

Polska: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 

SPONSORZY:

Komisja Europejska

Finlandia: Ministerstwo Edukacji i Kultury

Austria: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Republika Czeska: META

 

4. Referencje osób działających w Fundacji Nasz Wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz.

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

5. Od roku sprawozdawczym 2011 Fundacja Nasz Wybór Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach oraz seminariach, które mają na celu podwyższenie ich kwalifikacji i kompetencji pracy w organizacji pozarządowej.

Teatyna Rodnyenkova uczestniczyła w następujących działaniach:

a) Wymiana Młodzieży “Give Peace a Chance!”  - Kobuleti, Gruzja 15 – 22 stycznia 2011 r. Uczestnicy wymiany pochodzili z krajów Włochy, Łotwa, Szwecja, Gruzja, Hiszpania, Ukraina, Armenia. Tematyka wymiany: utworzenie programów międzynarodowych dla młodzieży, promocja tolerancji, solidarności, przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizacja wymian młodzieży ze szczególna uwagą dt. problemów dyskryminacji i równego traktowania.

b) Trening dla Trenerów (27-29 maja 2012) - szkolenie dla przyszłych trenerów realizowane w ramach działań Pilotażu „Warszawskiego Centrum Wielokulturowego”.

· metody prowadzenia szkoleń,

· umiejętności pracy z grupą i prowadzenia spotkań,

· projektowanie programu szkoleniowego,

· techniki autoprezentacji,

· promocja i rekrutacja szkoleń

 

c) Lipiec-Sierpień 2011 r. – Szkolenie dla animatorów „Kreatywne metody pracy w projektach międzynarodowej wymiany młodzieży”, (Gustrów, Niemcy).

d) Dodatkowo:

· Tłumaczenie na język ukraiński wydania „Fabryka Projektów – od pomysłu do realizacji” (Kontynent Warszawa – Warszawa wielu kultur 2011)

· Udział w warsztacie fotograficznym w ramach Pilotażu Warszawski Centrum Wielokulturowy (24-25 września 2011r.)

· Prowadzenie warsztatu dla dzieci z robienia lalek ze słomy oraz prezentacja książki bajek „Świat Bajki” w trakcie Święta Ulicy Ząbkowskiej, 4 września 2011r. (Warszawa) w ramach projektu „Warszawskie cwaniaki, lwowscy batiarzy” (ul. Brzeska 14A), organizowanego przez Stowarzyszenie MY. Było to spotkanie z miejskim folklorem w konwencji audycji radiowej na żywo pt. „Howoryt’ Brzeska Street” („Mówi ulica Brzeska”).

· występ kapeli warszawskiej

· – koncert zespołu Perkalaba z Ukrainy

· – ukraiński mini-chór

· – legendy warszawskie i lwowskie

· – warsztaty dla dzieci

· – kącik plastyczny

· – tradycyjne praskie i lwowskie przekąski.

Olena Lytvynenko uczestniczyła w następujących działaniach:

a) 17 czerwca 2011r. „Nic o nas nic bez nas – aktywna rola imigrantów w społeczeństwie obywatelskim”. IOM. Seminarium w ramach cyklu spotkań Krajowej Platformy na rzecz Integracji koordynowanej przez IOM Polska.

b) Lipiec-sierpień 2011 Kurs grafiki komputerowej dla obywateli państw trzecich w ramach projektu „Integracja przez naukę”) zorganizowany przez Instytut innowacji (Warszawa).

c) 30 listopada 2011r. warsztaty poświęcone przepisom ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133), Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

d) 12-13 grudnia 2011r. szkolenia z mediacji międzykulturowych skierowane do przedstawicieli organizacji migranckich ) organizowane przez IOM;

6. Fundacja Nasz Wybór jest członkiem kilku koalicji organizacji działających na rzecz migrantów na poziomie Polski oraz Unii Europejskiej.

a) Fundacja jest członkiem oraz uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy”. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

b) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem „Forum Cudzoziemców” ustanowionego przy Wojewodzie Mazowieckim. Niniejsze Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów oraz instytucje państwowe zajmujące się migrantami w Polsce. Członkowie Fundacji regularnie uczestniczą w posiedzeniach Forum.

c) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Europejskiego Forum Integracyjnego (European Integration Forum) koordynowanego przez Europejską Komisje oraz Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny od 2010. Prezes Fundacji Myroslava Keryk w 2011 r. dwukrotnie uczestniczyła z posiedzeniach Forum, które odbywały się w Brukseli (Belgia)

d) Fundacja Nasz Wybór od 2011r. jest członkiem Koalicji Na rzecz Kontynentu Europa nie podzielonego wizami - Visa Free Europe (Coalition for the European Continent Undivided by Visa Barriers – Visa Free Europe). Koalicja ma na celu wspólne działania dla przyspieszenia procesu liberalizacji polityki wizowej UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja) i Rosja. Koalicja ma ponad 30 członków – organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy.

 

e) Fundacja Nasz Wybór jest Członkiem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (www.cw.org.pl) - sieci organizacji reprezentujących cudzoziemców w Polsce oraz 15 różnorodnych organizacji pozarządowych wspierających imigrantów i działających w obszarze wielokulturowości. Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas przygotowań rozdziału dot. różnorodności kulturowej w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

 

7. W roku 2011r. Zarząd Fundacji Nasz Wybór nie przyjmował uchwał. Rada Fundacji Nasz Wybór przyjęła uchwałę w dniu 31 marca 2011 roku, w której Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2010; zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym 2010 oraz udzieliła Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Prezes Fundacji                                                          Członek Zarządu Fundacji

 

===========================================================================================

Warszawa, dn. 30.03.2011

Fundacja Nasz Wybór

ul. Żymirskiego 5/15

04-045 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

 

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żymirskiego 5, m. 15.

· Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

· NIP: 1132788882

· REGON: 142115753

· Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkovą – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

· Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Olga Popovych, Taras Shumeyko.

 

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 

1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

3.promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

 

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

 

3. W roku 2010 Fundacja Nasz Wybór zrealizowała następujące projekty. W sprawozdaniu finansowym nie zostały wykazane te projekty, ponieważ z ich realizacją nie wiązały się żadne koszty lub udział Fundacji Nasz Wybór polegał na niefinansowym wsparciu organizacyjnym.

 

1. AKCJA „ŚWIĘTO PRZY WYDZIALE SPRAW CUDZOZIEMCÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO.”

Data: 31 grudnia 2009-1 stycznia 2010

Organizator: Fundacja Nasz Wybór

Partnerzy: Centrum Powitania w Warszawie, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, Fundacja Forum Różnorodności, Stowarzyszenie My.

Akcja odbyła się w noc z 31 grudnia 2009 na 1 stycznia 2010 roku pod Wydziałem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie na ulicy Długiej 5.

Celem akcji było:

· Integracja obywateli państw trzecich poprzez wspólne świętowanie Sylwestra.

· Wspólne świętowanie Sylwestra cudzoziemców i urzędników z Urzędu do spraw cudzoziemców.

· Zasygnalizowanie władzom potrzeby usprawnienia procedury wydawania zezwoleń na zamieszkanie cudzoziemcom przebywającym w Polsce.

· Szerzenie wiedzy nt. równości praw na odpoczynek i pracę wśród cudzoziemców i pracowników administracji publicznej na terenie Rzeczypospolitej.

W akcji wzięło udział około 50 osób obywatele m.in. Polski, Ukrainy, Białorusi, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rosji. Akcja nosiła pokojowy i happeningowy charakter.

2. KOLACJA WIGILIJNA „SZCZODRY WIECZÓR”

Data: 18 stycznia 2009

Organizator: Fundacja Nasz Wybór

Partnerzy: Fundacja Forum Różnorodności, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic.

 

18 stycznia 201o roku w Centrum Powitania w Warszawie Fundacja Nasz Wybór zorganizowała drugą kolację Wigilijną, świętowaną w obrządku Bizantyjskim 18 stycznia przed Świętem Chrztu Chrystusa. Na spotkanie przyszli obywatele Ukrainy mieszkający w Warszawie, Ukraińcy, obywateli Polski oraz Polacy. Każdy z uczestników przyniósł jedno z dań wigilijnych i wszyscy razem zjedli kolacje i pokolędowali. Celem tej akcji było zintegrowanie społeczności Ukraińskiej w Warszawie jak pomiędzy sobą, tak i ze społecznością Polską.

 

3. POKAZY FILMÓW ANIMACYJNYCH Z UKRAINY „PLASTELINOWA UKRAINA. ANIMACJE DLA DOROSŁYCH”

1. Pierwszy pokaz: „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych w dzień dziecka.”

Data: 1 czerwca 2010

Organizator: Fundacja Nasz wybór

Partner: Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego

1 czerwca 2010 roku w dzień dziecka na Uczelni Łazarskiego odbył się pokaz filmów animowanych z Ukrainy „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych w dzień dziecka.” Gościem był Vadym Ilkov z Ukrainy - operator-animator, który przebywał w Polsce na stypendium „Gaude Polonia” Ministerstwa Kultury RP.

Pokazywane były m.in. nagrodzony wieloma nagrodami na festiwalach międzynarodowych film „Sztuka dla trzech aktorów” w reżyserii A. Szmyguna i kilka innych. Wszystkie filmy - oprócz wspomnianego - były zrobione w technice plasteliny. Na spotkaniu zostały pokazane również pierwsze odcinki serii filmów dla dzieci „Mój kraj - Ukraina” i był to pierwszy popremierowy pokaz. Na pokazie przyszli ludzie w różnym wieku i różnych narodowości. Po pokazie była możliwość omawiania filmów z Vadymem Ilkovem.

2. Drugi pokaz: „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych.”

Data: 30 czerwca 2010

Organizator: Fundacja Nasz wybór

Partnerzy: Fundacja Forum Różnorodności, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic.

30 czerwca 2010 roku w Centrum Powitania w Warszawie odbył się pokaz filmów animowanych z Ukrainy „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych.” Gościem był Vadym Ilkov z Ukrainy - operator-animator, który przebywał w Polsce na stypendium „Gaude Polonia” Ministerstwa Kultury RP.

Pokazywane były m.in. nagrodzony wieloma nagrodami na festiwalach międzynarodowych film „Sztuka na trzech aktorów” w reżyserii A. Szmyguna i kilka innych. Wszystkie filmy - oprócz wspomnianego - były zrobione w technice plasteliny. Na spotkaniu zostały pokazane również pierwsze odcinki serii filmów dla dzieci „Mój kraj - Ukraina” i był to pierwszy popremierowy pokaz. Na pokazie przyszli obywatele Ukrainy oraz Polski w różnym wieku. Po pokazie była dyskusja o filmach z Vadymem Ilkovem.

4. FAJNA JUKRAJNA: LEKCJA ROZRYWKI PO UKRAIŃSKU

Dwie imprezy w ramach akcji. 10 i 12 grudnia 2010.

Organizatorzy:

Fundacja Inna Przestrzeń,

Fundacja „Ukraiński Żurnal”

Fundacja Nasz Wybór

Fundacja ContraPunctum

1. Wieczór artystyczny

Data: 10 grudnia (piątek) 18.00

Miejsce: Art klub praCoVnia (ul. Popiełuszki 16)

Plan imprezy:

Wernisaż współczesnego malarstwa ukraińskiego

Podczas wystawy można będzie zobaczyć obrazy młodych lecz znanych już artystów, prezentujących współczesną sztukę plastyczną Ukrainy. Autorzy obrazów pochodzą z różnych części kraju, ze Wschodu i z Zachodu, reprezentują Charków, Kijów, Kremennaja (Donieck) oraz Lwów, co daje widzowi możliwość poznania całego kraju. Sztuka plastyczna środkowej części Ukrainy dąży do tradycjonalizmu, co widać w obrazach Kateryny Kudriawcewej (Akademia Sztuk Pięknych w Kijowie). Lwowska szkoła coraz bardziej zagłębia się w poszukiwaniach wolnej przestrzeni (Iryna Harasym), nie podporządkowuje się umysłowi, wznosi się ponad rzeczywistość. Każdy twórca jest uformowaną artystycznie osobowością, ale nie przeszkadza mu to w poszukiwaniu nowych form i środków wyrazu, co widać w obrazach Kateryny Omelczuk. Coraz głębiej zanurza się w poszukiwaniach sensu życia i odpowiedzi na pytania filozoficzne Oksana Bagriy (studentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie), a  widz z pewnością zobaczy to w jej obrazach. Każdy odwiedzający wystawę ma możliwość odczytania przeżyć i uczuć artystów w ich dziełach i odnalezienia odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Oprawa muzyczna wieczoru – autor Iryna Blochina

Iryna Blochina – absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego, stypendystka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej „Gaude Polonia”.

W prezentowanych utworach elektroakustycznych wykorzystuje dźwięki autentycznego ukraińskiego śpiewu i muzyki Polesia.

Dyskusja na temat: Obraz kobiety w twórczości Marii Matios – poprowadzi Anna Korzeniowska-Bihun

„...Dzisiejszej Ukrainy nie da się zrozumieć, nie sięgając do jej historii. I właśnie tu przychodzą nam w sukurs książki Marii Matios – książki, bo oprócz powieści “Słodka Darusia” wcześniej w 2006 roku po polsku wydano także zbiór opowiadań “Nacja”. Matios wprowadza nas w zakamarki niezwykle powikłanej ukraińskiej historii okresu II wojny i czasów powojennych. Robi to bez natrętnego polityczno-historycznego nacechowania, nierzadko obecnego we współczesnej ukraińskiej literaturze, bez stronniczości czy prostackiego dydaktyzmu”

Prezentacja czasopisma „Ukraiński Żurnal”

„Ukraiński Żurnal” jest miesięcznikiem o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej, poświęconym problemom regionu Europy Środkowowschodniej. Pismo ma charakter międzynarodowy. Redakcja naczelna mieści się w Pradze, natomiast redakcje regionalne w Warszawie, Preszowie i Kijowie.

Do „Ukraińskiego Żurnalu” piszą wybitni dziennikarze z krajów Europy Środkowowschodniej, na jego łamach drukowane są także wywiady z ludźmi, którzy mają duży wpływ na rozwój kulturalny i intelektualny społeczeństw regionu. „Ukraiński Żurnal” był patronem medialnym tak prestiżowej imprezy, jak Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie 2008. Od 2006 roku wydawany jest także w wersji czeskiej.

 

Temat: Tradycyjna zabawa andrzejkowa nie z tej ziemi

Data: 12 grudnia (niedziela)

Miejsce: Spółdzielnia CDQ (ul. Burakowska 12)

Plan zabawy:

18.00 - Wernisaż wystawy zdjęć „Różne twarze Ukrainy” (autor Cyril Horiszny)

Cyril Horiszny urodził się w Paryżu w 1977 roku. Po ukończeniu studiów historycznych na Sorbonie w 2002 roku powrócił w bliskie mu rejony –  do Europy Wschodniej, na Ukrainę –

kraj jego przodków.  Przyciągają go tereny postradzieckie –  jednocześnie skomplikowane i  urozmaicone. Osobistości oraz atmosfera Wschodu stały się leitmotywem jego twórczości. Fotoreporter podróżuje po krajach byłego Związku Radzieckiego – od Ukrainy po Rosję, od Gruzji po Białoruś –  patrząc na nie okiem dziennikarza. Współpracuje z prasą międzynarodową (Le Monde, Financial Times, Elle) oraz regularnie wystawia swoje prace w galeriach i muzeach na całym świecie: w Paryżu, Lionie, Toronto, Stokholmie, Berlinie, Barcelonie, Kijowie ...

19.00 – Koncert zespołu Czeremszyna

Czeremszyna – jeden z ciekawszych zespołów inspirujących się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Powstał w listopadzie 1993 z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk, w Czeremsze, niewielkiej miejscowości na Podlasiu. Obecnie „Czeremszyna” liczy 9 osób, a na jego instrumentarium zespołu składa się akordeon, gitara, mandolina, skrzypce, bałałajka basowa, sopiłki, fujara słowacka, perkusja, instrumenty perkusyjne.

21.00 – Etnodyskoteka – prowadzący DJ Ziutek

 

w przerwach:

– wróżby andrzejkowe i obrzęd Kałyta

–  pokaz slajdów z Ukrainy

–  ukraińskie napoje i  pyszne dania tradycyjne: zarówno te popularne, jak i te mało znane

– loteria z nagrodami dla gości imprezy

– zakupy na stoisku z muzyką ukraińską

 

Wydarzenie jest jednym z autorskich projektów uczestników Szkolenia z pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną portalu Kontynent Warszawa, wyłonionych i sfinansowanych w drodze konkursu. Działanie portalu Kontynent Warszawa w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 

5. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MIGRANTA, 18 GRUDNIA 2010.

Data: 18 grudnia 2010

Organizator: Fundacja Forum Różnorodności

Partner: Fundacja Nasz Wybór oraz inne organizacje.

 

Głównym przesłaniem akcji jest założenie, że dialog jest narzędziem do wypracowania rozwiązań i jednocześnie rozwiązaniem samym w sobie. Dlatego w trakcie całego dnia wydarzeń została zapewniona przestrzeń do wymiany, dyskusji i rozmów. Zorganizowane zostały pokaz filmów z cyklu „Narracje Migrantów”, ilustrujące różne doświadczenia obcokrajowców, którzy uznali Polskę za swoje miejsce na ziemi. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny z osobami, które przez pryzmat swojej aktywności opowiedzą, jakie widzą wyzwania i problemy ze współczesną polską różnorodnością społeczną oraz jak można je rozwiązywać.

Dla najmłodszych uczestników Fundacja Nasz Wybór przygotowała prezentacje książki bajek ukraińskich „Świat Bajki”, którą wydała wraz z Fundacją Inna przestrzeń. Były czytane bajki o sąsiadach i wspólne malowanie mozaiki o wielokulturowym sąsiedztwie. Odbył się występ grup Rozśpiewanie Warszawskie i Wyszywanka, co pozwoliło cieszyć się wielokulturowością rozwijającą się we współczesnej Polsce. Dzień był zakończony cyklem koncertów zespołów (m.in. Yoga Terror i Bufi Puki Banda), które skupiają artystów z różnych stron świata – od Węgier po Wietnam i Peru.

6. KSIĄZKA BAJEK UKRAIŃSKICH „ŚWIAT BAJKI”

Wydawca: Fundacja Inna Przestrzeń oraz Fundacja Nasz Wybór.

Data: 2010 rok.

Liczba egzemplarzy: 2000

Ksiązka rozpowszechniana nieodpłatnie.

 

Ksiązka jest w dwóch językach – Ukraińskim i Polskim. Wybrane zostały 3 bajki ukraińskie i przetłumaczone na język Polski. Dwie malarki z Ukrainy oraz jedna z Polski zrobiły ilustracje do tej ksiązki. Publikacja jest w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundacje Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy.

4. Referencje osób działających w Fundacji Nasz wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz.

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

 

5. Od czasu rejestracji Fundacji Nasz wybór, czyli od 24 listopada 2009 do 20 grudnia 2010 Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy”, na przykład o prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Oprócz tego Członkowie Zarządu brali udział w warsztatach z zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji migranckich organizowanych przez Fundacje Inna Przestrzeń.

 

W roku 2010 Zarząd Fundacji Nasz wybór nie przyjmował uchwał.

 

Prezes Fundacji Członek Zarządu Fundacji

 

  

Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

 • International Organization for Migration

 • Visegrad Fund

 • Urząd m.st. Warszawa

 • Budżet państwa

 • Fundusze EOG

 • Program "Przemiany w Regionie - RITA"