Sprawozdanie za lata 2010 i 2011

Warszawa, dn. 30.05.2012

Fundacja Nasz Wybór

ul. Żymirskiego 5/15

04-045 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

 

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żymirskiego 5, m. 15.

· Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

· NIP: 1132788882

· REGON: 142115753

· Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkova – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

· Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Olga Popovych, Taras Shumeyko.

 

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 

1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

3.promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

 

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

 

3. W roku 2011 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące projekty:

 

1. Projekt „ZASOBY INFORMACYJNE DLA MIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE”, w ramach którego wydajemy gazetę dla migrantów z Ukrainy (w wersji papierowej i internetowej) oraz organizujemy spotkania dla migrantów. Projekt finansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Termin realizacji projektu – 1.07.2011-30.06.2012.

Założenia projektu

Projekt jest realizowany przez Fundację „Nasz Wybór”, zrzeszającą imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce oraz Redakcję „Naszego Słowa”. Z przeprowadzonego przez Fundację pilotażu, do przeprowadzenie którego skłoniły nas wcześniejsze obserwacje wynika, że w Polsce funkcjonuje znacząca liczba obywateli Ukrainy, którzy nie poznali języka polskiego w stopniu pozwalającym im na uzyskanie niezbędnych informacji czy też dopełnienie formalności w języku polskim. Niewątpliwie związane jest to z kwestią braku programów integracyjnych, których elementem byłaby bezpłatna (lub chociażby w zasięgu możliwości finansowych) nauka języka polskiego dla imigrantów zarobkowych zza wschodniej granicy Polski.

Celem projektu jest wydawanie papierowego bezpłatnego miesięcznika po ukraińsku dla imigrantów z Ukrainy oraz rozbudowanie strony internetowej „Naszego Wyboru” prezentujących podstawową wiedzę dotyczącą historii, instytucji, aspektów społeczno - gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości społeczeństwa polskiego w zrozumiałym-ukraińskim języku. Ponadto, planujemy zamieszczanie informacji o przepisach prawnych i sprawach związanych z codziennym życiem imigrantów w Polsce. Tak więc projekt spełnia dwie podstawowe w procesie integracji funkcje: informacyjną oraz doradczą. Tak duży nacisk kładziemy na bezpłatny i papierowy miesięcznik w związku ze specyfiką imigrantów ukraińskich mieszkających i pracujących w Polsce. Część z nich nie ma dostępu do Internetu albo nie potrafi się nim posługiwać.

Zamieszczane przez nas materiały będą służyć, po pierwsze, integracji ukraińskiej społeczności imigranckiej w Polsce, po drugie, integracji ze społeczeństwem przyjmującym przez lepsze zrozumienie zasad i reguł społeczeństwa obywatelskiego, po trzecie, wspierać dialog międzykulturowy. Zarówno na stronie internetowej oraz w bezpłatnym miesięczniku wydawany integracji m w języku ukraińskim informować będziemy o bieżącej ofercie „Centrum Powitania w Warszawie” (którego jednym ze współtwórców jest „Nasz Wybór”) finansowanego przez Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Partnerem w naszym projekcie jest Związek Ukraińców w Polsce reprezentowany przez Redaktora Naczelnego i Redakcję Tygodnika „Nasze Słowo”, od ponad pięćdziesięciu lat ukazujący się w Polsce po ukraińsku. W związku z tym, liczyć możemy na wsparcie redaktorskie oraz pomoc na poszczególnych etapach publikacji naszego miesięcznika.

 

Cele projektu

- Integracje imigrantów z Ukrainy ze społeczeństwem przyjmującym poprzez wsparcie informacyjne i udzielanie porad. Działania realizowane w ramach projektu przyczyniają się do procesu włączania w polskie społeczeństwo osób, które na władają w stopniu wystarczającym językiem polskim. Zamieszczamy informacje o przepisach prawnych i sprawach związanych z codziennym życiem imigrantów w Polsce. Rozpowszechniamy wiedzę o instytucjach i organizacjach, w których imigranci mogą liczyć na merytoryczne wsparcie.

- Udzielenie pomocy migrantom, stosując zasadę per to per, czyli pomoc imigrantom za pomocą imigrantów. „Nasz Wybór” jest inicjatywą imigrancką, zawartość naszej strony internetowej i bezpłatnego miesięcznika w języku ukraińskim współtworzona jest przez imigrantów i polskich obywateli. Dzięki temu tworzą je osoby, które mając doświadczenie migracyjne wiedzą, co i w jakiej formie przekazać trzeba tym, dla których są to dopiero pierwsze lata w Polsce.

- Integracja obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce dla realizacji swoich potrzeb zawodowych, społecznych, kulturalnych. Na łamach wydawanej przez nas bezpłatnej gazety, a także na stronie internetowej „Naszego Wyboru” przedstawiamy imigrantom z Ukrainy podstawową wiedzę dotyczącą historii, instytucji, aspektów społeczno - gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości społeczeństwa polskiego w ojczystym - ukraińskim języku.

 

Działania w ramach projektu w 2011r.:

· Ukazało się 5 numerów miesięcznika „Nasz Wybir”.

· Zaczął działać portal informacyjny „Nasz Wybir” w języku ukraińskim i polskim.

 • Zostało zorganizowano siedem spotkań dla migrantów z Ukrainy w Polsce. Między innymi pierwsze spotkanie zostało połączone ze świętowaniem dwudziestolecia niepodległości Ukrainy, które odbyło się w Warszawie w pomieszczeniu Klasztory Ojców Bazylianów 28.08.2011r. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem przez Ambasadę Ukrainy w Polsce. Następne spotkanie 16 października 2011r. w Cerkwi na ul. Miodowej 16 było poświęcone prezentacji kolejnego numeru miesięcznika oraz portalu informacyjnego. 20 października 2011 r. odbyła się prezentacja miesięcznika na Uczelni Łazarskiego (kształci się tam wielu studentów z Ukrainy). Chcieliśmy dotrzeć z informacja o portalu i forum do młodszej publiczności.
 • Dwa szkolenia dla osób zaangażowanych w realizacje projektu: Pierwsze szkolenie dot. wprowadzenia w specyfikę prowadzenia miesięcznika. Odbyło się 22 lipca 2011r. uczestniczyło w nim 5 pracowników projektu (lista obecności i program szkolenia w załącznikach); Drugie szkolenie dot. utrzymywania kontaktów z mediami większościowymi. Odbyło się 27 lipca 2011r. Uczestniczyło w nim 5 pracowników projektu.
 • Fundacja Nasz Wybór podjęła współprace z szeregiem dziennikarzy, którzy zaangażowali się z tworzenie treści miesięcznika i portalu. Każdego miesiąca odbywały się Kolegia Redakcyjne, na których ustalano treść następnego numeru miesięcznika.

2. Projekt „MODELE INTEGRACJI I ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU: WZMACNIANIE ROLI MŁODZIEŻY MIGRANCKIEJ W SPOŁECZEŃSTWIE (iYouth)". Fundacja Nasz Wybór jest partnerem IOM (Międzynarodowej Organizacje z Migracji) w niniejszym projekcie. Termin realizacji projektu – 1.09.2011-28.02.2013r.

Założenia

Zaangażowanie i wsparcie młodzieżowych organizacji migranckich, sprzyjające integracji młodych imigrantów jest ważne. Organizacje te dają swoim rówieśnikom możliwość poważnej działalności oraz wspomagają proces ich rozwoju wewnętrznego, np.: poprzez przedstawianie wzorów do naśladowania oraz w zapewnieniu rówieśniczej pomocy dla młodych migrantów.

Potencjał tych organizacji w procesie ułatwiania integracji i zapobiegania wykluczeniu młodych ludzi migranckiego pochodzenia powinien być lepiej uświadamiany i wykorzystywany. Jednakże, podobnie jak organizacjom migranckim w ogóle, także  młodzieżowym organizacjom migranckim często brakuje możliwości i zdolności, aby aktywnie działać oraz skutecznie promować integrację młodych migrantów.

Włączenie młodzieżowych organizacji migranckich na poziomie krajowym i lokalnym do istniejących sieci, zapewnienie szkolenia oraz wymiany doświadczeń, są dobrymi środkami wsparcia rozwoju młodzieżowych migranckich organizacji oraz upoważnienia ich do działania w charakterze organizacji  wspomagających integrację.

Czym jest iYouth?

Projekt “Modele dla integracji oraz zapobieganie wykluczeniu: wzmocnienie i usamodzielnienie młodzieży migranckiej (iYouth)”, ma na celu wspomóc młodzieżowe organizacje migranckie w lepszej pracy na rzecz integracji oraz zapobieganiu wykluczenia młodych migrantów. Trzy główne formy działania to:

 • Wypracowanie i rozwój modeli oraz materiałów szkoleniowych na temat integracji i zapobiegania wykluczeniu;
 • Tworzenie możliwości rozwojowych dla młodzieżowych organizacji migranckich;
 • Wzrost świadomości oraz rozpowszechnienie wyników projektu;

 

1. OPRACOWANIE MODELI

Poprzez zbadanie polityk i praktyk w krajach partnerskich iYouth za pomocą narzędzia peer reviews projekt rozwinie nowe modele dla postępu w integracji oraz zapobieżenia wykluczeniu młodzieży migranckiej.

Modele te zostaną wprowadzone do publicznej platformy szkoleniowej on-line. Materiały będą dostępne w językach wszystkich krajów partnerskich oraz w języku angielskim.

 

2. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI ROZOWOJOWYCH

Krajowe szkolenie w każdym z krajów partnerskich ma za zadanie zapoznać szerokie spectrum organizacji młodzieżowych z platformą, jej zawartością oraz ustanowić i/lub umocnić relacje między organizacjami młodzieżowymi.

 

Stworzenie i prowadzenie przez młodzieżowe organizacje partnerskie działań pilotażowych, polegających na procesie transferu umiejętności od tych rówieśników, którzy je posiedli, do tych, którzy ich nie posiedli, w każdym z krajów partnerskich. Inicjatywy te, dadzą możliwość wykorzystania w praktyce materiałów szkoleniowych oraz tworzenia możliwości rozwojowych młodzieżowych organizacji migranckich.

3. WZROST ŚWIADOMOŚCI

Krajowe sympozja, w których wezmą udział wszyscy zainteresowani, w każdym z krajów partnerskich, przyczynią się do rozpowszechnienia informacji na temat wyników projektu oraz na temat sieci kontaktów między młodzieżowymi organizacjami, a odpowiednimi władzami.

 

Publikacja wydana po realizacji projektu oraz seminarium końcowe w Brukseli posłuży do rozpowszechnienia wyników projektu w UE oraz podniesienia świadomości społecznej w tej dziedzinie.

 

Więcej informacji na

www.iom.fi/iyouth

lub bezpośrednio

IOM POLSKA

JOANNA URBANIAK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

FUNDACJA NASZ WYBÓR

MYROSLAVA KERYK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORMIAŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

VERONIKA HOVHANNISYAN

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską, wprowadzany w życie przy współpracy z Biurami IOM, młodzieżowymi organizacjami migranckimi oraz instytucjami partnerskimi Austrii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji i Polski.

Partnerzy projektu

Projekt iYouth jest zarządzany przez IOM Helsinki przy współpracy Biur IOM w Marsylii, Pradze, Warszawie i Wiedniu.

MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE PARTNERSKIE

Austria: Interface Wien

Republika Czeska: Association for the Opportunities of Young Migrants (META o.s.)

Finlandia: Kanava ry

Francja: Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC)

Polska: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne i Fundacja Nasz Wybór

 

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI:

Austria: Austrian National Youth Council

Republika Czeska: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Finlandia: Departament Młodzieży miasta Helsinki

Francja: Ministerstwo Młodzieży

Polska: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 

SPONSORZY:

Komisja Europejska

Finlandia: Ministerstwo Edukacji i Kultury

Austria: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Republika Czeska: META

 

4. Referencje osób działających w Fundacji Nasz Wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz.

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

5. Od roku sprawozdawczym 2011 Fundacja Nasz Wybór Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach oraz seminariach, które mają na celu podwyższenie ich kwalifikacji i kompetencji pracy w organizacji pozarządowej.

Teatyna Rodnyenkova uczestniczyła w następujących działaniach:

a) Wymiana Młodzieży “Give Peace a Chance!”  - Kobuleti, Gruzja 15 – 22 stycznia 2011 r. Uczestnicy wymiany pochodzili z krajów Włochy, Łotwa, Szwecja, Gruzja, Hiszpania, Ukraina, Armenia. Tematyka wymiany: utworzenie programów międzynarodowych dla młodzieży, promocja tolerancji, solidarności, przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizacja wymian młodzieży ze szczególna uwagą dt. problemów dyskryminacji i równego traktowania.

b) Trening dla Trenerów (27-29 maja 2012) - szkolenie dla przyszłych trenerów realizowane w ramach działań Pilotażu „Warszawskiego Centrum Wielokulturowego”.

· metody prowadzenia szkoleń,

· umiejętności pracy z grupą i prowadzenia spotkań,

· projektowanie programu szkoleniowego,

· techniki autoprezentacji,

· promocja i rekrutacja szkoleń

 

c) Lipiec-Sierpień 2011 r. – Szkolenie dla animatorów „Kreatywne metody pracy w projektach międzynarodowej wymiany młodzieży”, (Gustrów, Niemcy).

d) Dodatkowo:

· Tłumaczenie na język ukraiński wydania „Fabryka Projektów – od pomysłu do realizacji” (Kontynent Warszawa – Warszawa wielu kultur 2011)

· Udział w warsztacie fotograficznym w ramach Pilotażu Warszawski Centrum Wielokulturowy (24-25 września 2011r.)

· Prowadzenie warsztatu dla dzieci z robienia lalek ze słomy oraz prezentacja książki bajek „Świat Bajki” w trakcie Święta Ulicy Ząbkowskiej, 4 września 2011r. (Warszawa) w ramach projektu „Warszawskie cwaniaki, lwowscy batiarzy” (ul. Brzeska 14A), organizowanego przez Stowarzyszenie MY. Było to spotkanie z miejskim folklorem w konwencji audycji radiowej na żywo pt. „Howoryt’ Brzeska Street” („Mówi ulica Brzeska”).

· występ kapeli warszawskiej

· – koncert zespołu Perkalaba z Ukrainy

· – ukraiński mini-chór

· – legendy warszawskie i lwowskie

· – warsztaty dla dzieci

· – kącik plastyczny

· – tradycyjne praskie i lwowskie przekąski.

Olena Lytvynenko uczestniczyła w następujących działaniach:

a) 17 czerwca 2011r. „Nic o nas nic bez nas – aktywna rola imigrantów w społeczeństwie obywatelskim”. IOM. Seminarium w ramach cyklu spotkań Krajowej Platformy na rzecz Integracji koordynowanej przez IOM Polska.

b) Lipiec-sierpień 2011 Kurs grafiki komputerowej dla obywateli państw trzecich w ramach projektu „Integracja przez naukę”) zorganizowany przez Instytut innowacji (Warszawa).

c) 30 listopada 2011r. warsztaty poświęcone przepisom ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133), Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

d) 12-13 grudnia 2011r. szkolenia z mediacji międzykulturowych skierowane do przedstawicieli organizacji migranckich ) organizowane przez IOM;

6. Fundacja Nasz Wybór jest członkiem kilku koalicji organizacji działających na rzecz migrantów na poziomie Polski oraz Unii Europejskiej.

a) Fundacja jest członkiem oraz uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy”. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

b) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem „Forum Cudzoziemców” ustanowionego przy Wojewodzie Mazowieckim. Niniejsze Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów oraz instytucje państwowe zajmujące się migrantami w Polsce. Członkowie Fundacji regularnie uczestniczą w posiedzeniach Forum.

c) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Europejskiego Forum Integracyjnego (European Integration Forum) koordynowanego przez Europejską Komisje oraz Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny od 2010. Prezes Fundacji Myroslava Keryk w 2011 r. dwukrotnie uczestniczyła z posiedzeniach Forum, które odbywały się w Brukseli (Belgia)

d) Fundacja Nasz Wybór od 2011r. jest członkiem Koalicji Na rzecz Kontynentu Europa nie podzielonego wizami - Visa Free Europe (Coalition for the European Continent Undivided by Visa Barriers – Visa Free Europe). Koalicja ma na celu wspólne działania dla przyspieszenia procesu liberalizacji polityki wizowej UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja) i Rosja. Koalicja ma ponad 30 członków – organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy.

 

e) Fundacja Nasz Wybór jest Członkiem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (www.cw.org.pl) - sieci organizacji reprezentujących cudzoziemców w Polsce oraz 15 różnorodnych organizacji pozarządowych wspierających imigrantów i działających w obszarze wielokulturowości. Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas przygotowań rozdziału dot. różnorodności kulturowej w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

 

7. W roku 2011r. Zarząd Fundacji Nasz Wybór nie przyjmował uchwał. Rada Fundacji Nasz Wybór przyjęła uchwałę w dniu 31 marca 2011 roku, w której Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2010; zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym 2010 oraz udzieliła Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Prezes Fundacji                                                          Członek Zarządu Fundacji

 

===========================================================================================

Warszawa, dn. 30.03.2011

Fundacja Nasz Wybór

ul. Żymirskiego 5/15

04-045 Warszawa

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

 

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żymirskiego 5, m. 15.

· Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.

· NIP: 1132788882

· REGON: 142115753

· Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkovą – członek zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu.

· Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Olga Popovych, Taras Shumeyko.

 

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

 

1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

3.promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.

7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu):

 

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

 

3. W roku 2010 Fundacja Nasz Wybór zrealizowała następujące projekty. W sprawozdaniu finansowym nie zostały wykazane te projekty, ponieważ z ich realizacją nie wiązały się żadne koszty lub udział Fundacji Nasz Wybór polegał na niefinansowym wsparciu organizacyjnym.

 

1. AKCJA „ŚWIĘTO PRZY WYDZIALE SPRAW CUDZOZIEMCÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO.”

Data: 31 grudnia 2009-1 stycznia 2010

Organizator: Fundacja Nasz Wybór

Partnerzy: Centrum Powitania w Warszawie, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, Fundacja Forum Różnorodności, Stowarzyszenie My.

Akcja odbyła się w noc z 31 grudnia 2009 na 1 stycznia 2010 roku pod Wydziałem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie na ulicy Długiej 5.

Celem akcji było:

· Integracja obywateli państw trzecich poprzez wspólne świętowanie Sylwestra.

· Wspólne świętowanie Sylwestra cudzoziemców i urzędników z Urzędu do spraw cudzoziemców.

· Zasygnalizowanie władzom potrzeby usprawnienia procedury wydawania zezwoleń na zamieszkanie cudzoziemcom przebywającym w Polsce.

· Szerzenie wiedzy nt. równości praw na odpoczynek i pracę wśród cudzoziemców i pracowników administracji publicznej na terenie Rzeczypospolitej.

W akcji wzięło udział około 50 osób obywatele m.in. Polski, Ukrainy, Białorusi, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rosji. Akcja nosiła pokojowy i happeningowy charakter.

2. KOLACJA WIGILIJNA „SZCZODRY WIECZÓR”

Data: 18 stycznia 2009

Organizator: Fundacja Nasz Wybór

Partnerzy: Fundacja Forum Różnorodności, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic.

 

18 stycznia 201o roku w Centrum Powitania w Warszawie Fundacja Nasz Wybór zorganizowała drugą kolację Wigilijną, świętowaną w obrządku Bizantyjskim 18 stycznia przed Świętem Chrztu Chrystusa. Na spotkanie przyszli obywatele Ukrainy mieszkający w Warszawie, Ukraińcy, obywateli Polski oraz Polacy. Każdy z uczestników przyniósł jedno z dań wigilijnych i wszyscy razem zjedli kolacje i pokolędowali. Celem tej akcji było zintegrowanie społeczności Ukraińskiej w Warszawie jak pomiędzy sobą, tak i ze społecznością Polską.

 

3. POKAZY FILMÓW ANIMACYJNYCH Z UKRAINY „PLASTELINOWA UKRAINA. ANIMACJE DLA DOROSŁYCH”

1. Pierwszy pokaz: „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych w dzień dziecka.”

Data: 1 czerwca 2010

Organizator: Fundacja Nasz wybór

Partner: Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego

1 czerwca 2010 roku w dzień dziecka na Uczelni Łazarskiego odbył się pokaz filmów animowanych z Ukrainy „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych w dzień dziecka.” Gościem był Vadym Ilkov z Ukrainy - operator-animator, który przebywał w Polsce na stypendium „Gaude Polonia” Ministerstwa Kultury RP.

Pokazywane były m.in. nagrodzony wieloma nagrodami na festiwalach międzynarodowych film „Sztuka dla trzech aktorów” w reżyserii A. Szmyguna i kilka innych. Wszystkie filmy - oprócz wspomnianego - były zrobione w technice plasteliny. Na spotkaniu zostały pokazane również pierwsze odcinki serii filmów dla dzieci „Mój kraj - Ukraina” i był to pierwszy popremierowy pokaz. Na pokazie przyszli ludzie w różnym wieku i różnych narodowości. Po pokazie była możliwość omawiania filmów z Vadymem Ilkovem.

2. Drugi pokaz: „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych.”

Data: 30 czerwca 2010

Organizator: Fundacja Nasz wybór

Partnerzy: Fundacja Forum Różnorodności, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic.

30 czerwca 2010 roku w Centrum Powitania w Warszawie odbył się pokaz filmów animowanych z Ukrainy „Plastelinowa Ukraina. Animacje dla dorosłych.” Gościem był Vadym Ilkov z Ukrainy - operator-animator, który przebywał w Polsce na stypendium „Gaude Polonia” Ministerstwa Kultury RP.

Pokazywane były m.in. nagrodzony wieloma nagrodami na festiwalach międzynarodowych film „Sztuka na trzech aktorów” w reżyserii A. Szmyguna i kilka innych. Wszystkie filmy - oprócz wspomnianego - były zrobione w technice plasteliny. Na spotkaniu zostały pokazane również pierwsze odcinki serii filmów dla dzieci „Mój kraj - Ukraina” i był to pierwszy popremierowy pokaz. Na pokazie przyszli obywatele Ukrainy oraz Polski w różnym wieku. Po pokazie była dyskusja o filmach z Vadymem Ilkovem.

4. FAJNA JUKRAJNA: LEKCJA ROZRYWKI PO UKRAIŃSKU

Dwie imprezy w ramach akcji. 10 i 12 grudnia 2010.

Organizatorzy:

Fundacja Inna Przestrzeń,

Fundacja „Ukraiński Żurnal”

Fundacja Nasz Wybór

Fundacja ContraPunctum

1. Wieczór artystyczny

Data: 10 grudnia (piątek) 18.00

Miejsce: Art klub praCoVnia (ul. Popiełuszki 16)

Plan imprezy:

Wernisaż współczesnego malarstwa ukraińskiego

Podczas wystawy można będzie zobaczyć obrazy młodych lecz znanych już artystów, prezentujących współczesną sztukę plastyczną Ukrainy. Autorzy obrazów pochodzą z różnych części kraju, ze Wschodu i z Zachodu, reprezentują Charków, Kijów, Kremennaja (Donieck) oraz Lwów, co daje widzowi możliwość poznania całego kraju. Sztuka plastyczna środkowej części Ukrainy dąży do tradycjonalizmu, co widać w obrazach Kateryny Kudriawcewej (Akademia Sztuk Pięknych w Kijowie). Lwowska szkoła coraz bardziej zagłębia się w poszukiwaniach wolnej przestrzeni (Iryna Harasym), nie podporządkowuje się umysłowi, wznosi się ponad rzeczywistość. Każdy twórca jest uformowaną artystycznie osobowością, ale nie przeszkadza mu to w poszukiwaniu nowych form i środków wyrazu, co widać w obrazach Kateryny Omelczuk. Coraz głębiej zanurza się w poszukiwaniach sensu życia i odpowiedzi na pytania filozoficzne Oksana Bagriy (studentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie), a  widz z pewnością zobaczy to w jej obrazach. Każdy odwiedzający wystawę ma możliwość odczytania przeżyć i uczuć artystów w ich dziełach i odnalezienia odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Oprawa muzyczna wieczoru – autor Iryna Blochina

Iryna Blochina – absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego, stypendystka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej „Gaude Polonia”.

W prezentowanych utworach elektroakustycznych wykorzystuje dźwięki autentycznego ukraińskiego śpiewu i muzyki Polesia.

Dyskusja na temat: Obraz kobiety w twórczości Marii Matios – poprowadzi Anna Korzeniowska-Bihun

„...Dzisiejszej Ukrainy nie da się zrozumieć, nie sięgając do jej historii. I właśnie tu przychodzą nam w sukurs książki Marii Matios – książki, bo oprócz powieści “Słodka Darusia” wcześniej w 2006 roku po polsku wydano także zbiór opowiadań “Nacja”. Matios wprowadza nas w zakamarki niezwykle powikłanej ukraińskiej historii okresu II wojny i czasów powojennych. Robi to bez natrętnego polityczno-historycznego nacechowania, nierzadko obecnego we współczesnej ukraińskiej literaturze, bez stronniczości czy prostackiego dydaktyzmu”

Prezentacja czasopisma „Ukraiński Żurnal”

„Ukraiński Żurnal” jest miesięcznikiem o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej, poświęconym problemom regionu Europy Środkowowschodniej. Pismo ma charakter międzynarodowy. Redakcja naczelna mieści się w Pradze, natomiast redakcje regionalne w Warszawie, Preszowie i Kijowie.

Do „Ukraińskiego Żurnalu” piszą wybitni dziennikarze z krajów Europy Środkowowschodniej, na jego łamach drukowane są także wywiady z ludźmi, którzy mają duży wpływ na rozwój kulturalny i intelektualny społeczeństw regionu. „Ukraiński Żurnal” był patronem medialnym tak prestiżowej imprezy, jak Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie 2008. Od 2006 roku wydawany jest także w wersji czeskiej.

 

Temat: Tradycyjna zabawa andrzejkowa nie z tej ziemi

Data: 12 grudnia (niedziela)

Miejsce: Spółdzielnia CDQ (ul. Burakowska 12)

Plan zabawy:

18.00 - Wernisaż wystawy zdjęć „Różne twarze Ukrainy” (autor Cyril Horiszny)

Cyril Horiszny urodził się w Paryżu w 1977 roku. Po ukończeniu studiów historycznych na Sorbonie w 2002 roku powrócił w bliskie mu rejony –  do Europy Wschodniej, na Ukrainę –

kraj jego przodków.  Przyciągają go tereny postradzieckie –  jednocześnie skomplikowane i  urozmaicone. Osobistości oraz atmosfera Wschodu stały się leitmotywem jego twórczości. Fotoreporter podróżuje po krajach byłego Związku Radzieckiego – od Ukrainy po Rosję, od Gruzji po Białoruś –  patrząc na nie okiem dziennikarza. Współpracuje z prasą międzynarodową (Le Monde, Financial Times, Elle) oraz regularnie wystawia swoje prace w galeriach i muzeach na całym świecie: w Paryżu, Lionie, Toronto, Stokholmie, Berlinie, Barcelonie, Kijowie ...

19.00 – Koncert zespołu Czeremszyna

Czeremszyna – jeden z ciekawszych zespołów inspirujących się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Powstał w listopadzie 1993 z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk, w Czeremsze, niewielkiej miejscowości na Podlasiu. Obecnie „Czeremszyna” liczy 9 osób, a na jego instrumentarium zespołu składa się akordeon, gitara, mandolina, skrzypce, bałałajka basowa, sopiłki, fujara słowacka, perkusja, instrumenty perkusyjne.

21.00 – Etnodyskoteka – prowadzący DJ Ziutek

 

w przerwach:

– wróżby andrzejkowe i obrzęd Kałyta

–  pokaz slajdów z Ukrainy

–  ukraińskie napoje i  pyszne dania tradycyjne: zarówno te popularne, jak i te mało znane

– loteria z nagrodami dla gości imprezy

– zakupy na stoisku z muzyką ukraińską

 

Wydarzenie jest jednym z autorskich projektów uczestników Szkolenia z pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną portalu Kontynent Warszawa, wyłonionych i sfinansowanych w drodze konkursu. Działanie portalu Kontynent Warszawa w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 

5. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MIGRANTA, 18 GRUDNIA 2010.

Data: 18 grudnia 2010

Organizator: Fundacja Forum Różnorodności

Partner: Fundacja Nasz Wybór oraz inne organizacje.

 

Głównym przesłaniem akcji jest założenie, że dialog jest narzędziem do wypracowania rozwiązań i jednocześnie rozwiązaniem samym w sobie. Dlatego w trakcie całego dnia wydarzeń została zapewniona przestrzeń do wymiany, dyskusji i rozmów. Zorganizowane zostały pokaz filmów z cyklu „Narracje Migrantów”, ilustrujące różne doświadczenia obcokrajowców, którzy uznali Polskę za swoje miejsce na ziemi. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny z osobami, które przez pryzmat swojej aktywności opowiedzą, jakie widzą wyzwania i problemy ze współczesną polską różnorodnością społeczną oraz jak można je rozwiązywać.

Dla najmłodszych uczestników Fundacja Nasz Wybór przygotowała prezentacje książki bajek ukraińskich „Świat Bajki”, którą wydała wraz z Fundacją Inna przestrzeń. Były czytane bajki o sąsiadach i wspólne malowanie mozaiki o wielokulturowym sąsiedztwie. Odbył się występ grup Rozśpiewanie Warszawskie i Wyszywanka, co pozwoliło cieszyć się wielokulturowością rozwijającą się we współczesnej Polsce. Dzień był zakończony cyklem koncertów zespołów (m.in. Yoga Terror i Bufi Puki Banda), które skupiają artystów z różnych stron świata – od Węgier po Wietnam i Peru.

6. KSIĄZKA BAJEK UKRAIŃSKICH „ŚWIAT BAJKI”

Wydawca: Fundacja Inna Przestrzeń oraz Fundacja Nasz Wybór.

Data: 2010 rok.

Liczba egzemplarzy: 2000

Ksiązka rozpowszechniana nieodpłatnie.

 

Ksiązka jest w dwóch językach – Ukraińskim i Polskim. Wybrane zostały 3 bajki ukraińskie i przetłumaczone na język Polski. Dwie malarki z Ukrainy oraz jedna z Polski zrobiły ilustracje do tej ksiązki. Publikacja jest w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundacje Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy.

4. Referencje osób działających w Fundacji Nasz wybór:

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes Fundacji Nasz Wybór.

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz.

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w dyskursie politycznym. Pracuje nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej.

 

5. Od czasu rejestracji Fundacji Nasz wybór, czyli od 24 listopada 2009 do 20 grudnia 2010 Zarząd Fundacji prowadził działania mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w licznych szkoleniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa Platforma Współpracy”, na przykład o prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych. Ta platforma stanowi forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Oprócz tego Członkowie Zarządu brali udział w warsztatach z zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji migranckich organizowanych przez Fundacje Inna Przestrzeń.

 

W roku 2010 Zarząd Fundacji Nasz wybór nie przyjmował uchwał.

 

Prezes Fundacji Członek Zarządu Fundacji

 

 

 

Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

 • International Organization for Migration

 • Visegrad Fund

 • Urząd m.st. Warszawa

 • Budżet państwa

 • Fundusze EOG

 • Program "Przemiany w Regionie - RITA"